Въпроси, свързани с ВИЕС номер, които вероятно си задавате

Каква е функцията на VIES number?

viesТерминът VIES NUMBER е валиден конкретно за фирмите, опериращи в рамките на Европейската общност, регистрирани по ЗДДС. Ако дейността, която възнамерявате да осъществите се простира извън пределите на нашата страна и особено в рамките на общността, със сигурност ще ви се наложи да се запознаете и използвате в практиката тази система.

Казано на кратко, ВИЕС номерата са средство за обмяна на данни относно данък добавена стойност в рамките на ЕС. Всички фирми и физически лица, търгуващи в държави от европейската общност, чиято дейност налага регистрация по ЗДДС трябва да разполагат с индивидуален ВИЕС номер, чрез който се извършва обмен на информация относно начисления ДДС.

Как се формира ВИЕС номерът?

VIES е абревиатура на обозначението на системата на английски, а именно – VAT information exchange system. Номерът на всеки регистриран потребител е индивидуален и се формира с поставяне на отличителния за всяка държава знак преди единния идентификационен код. Така например, българските фирми и самоосигуряващи се лица, упражняващи свободни професии разполагат с уникален ЕИК, който замени действащия преди това номер по Булстат. ВИЕС номерът представлява същият този код, като преди цифрите се поставя знакът на съответната страна – за българските оператори, това е знакът ‘’BG’’.

Защо ви е необходим VIES номер?

ВИЕС номер със сигурност ще ви бъде необходим, ако предлагате стоки и услуги в други страни, които също са част от обединена Европа. Тъй като при почти всички международни търговски операции се налага начисляване на данък добавена стойност, този номер е необходим за изготвяне на фактури, отразяващи покупко-продажби на стоки и услуги. Наличието на VIES номер позволява на вашите европейски партньори да проверят дали фирмата ви или вие, като самоосигуряващо се лице сте регистрирани по ЗДДС в собствената си държава.

Какъв е начинът за проверка на валиден VIES номер?

С цел да улесни максимално потребителите при извършване на справки, Европейската комисия е разработила специална ВИЕС система, съдържаща данните за всеки регистриран потребител. Именно чрез тази система, вие можете да проверите валидността на всеки търговец, с който планирате партньорство и по-конкретно да проверите дали неговият VIES number е валиден, като за целта към съответния идентификационен код добавите стандартната абревиатура на неговата страна – EL – Гърция, PL- Полша, NO – Норвегия и т.н.

Един и същ ли ВИЕС номерът, ако дейността на фирмата се осъществява в друга страна член на ЕС?

Това, че вашата фирма е получила VIES номер в България съвсем не означава, че същият е валиден във всяка държава, в която търгувате. Всяка страна, член на съюза издава уникален номер на фирмите, опериращи на нейна територия, което означава, че вашият номер, издаден у нас няма да бъде валиден ако развивате дейност в друга страна, както и че номерът по ВИЕС, с който сте регистрирани в България ще бъде различен от този, издаден в друга страна член на общността.

Вашата компания (или вие като самоосигуряващо се лице) ще трябва да получи уникален ВИЕС номер от всяка страна, на територията на която оперира. Изключение от това правило са някои дейности, сред които и електронните услуги. Справки от системата ВИЕС са възможни единствено с въвеждане на уникалния VIES номер на всяка фирма, а не чрез името на компанията. Данните, съдържащи се в системата касаят единствено валидността на номерата, но не и други обстоятелства, свързани с отделните фирми.