Въпроси, свързани с откриване на нова фирма

откриване на нова компанияС откриване на нова фирма възникват редица въпроси, на които е добре да можете да си отговорите предварително. Това ще ви помогне не само да преминете възможно най-бързо и изгодно през самата процедура, но и да изберете най-правилната форма на икономическа структура от гледна точка на финансови дивиденти. Това ще ви позволи да оптимизирате фирмените си разходи и да облекчите работата на счетоводния си екип, натоварен да се грижи за отчетността и финансовите операции на вашата структура.

Ето и основните въпроси, които вероятно ви вълнуват:

Какъв статут на фирмата да избера?

Най-добрият отговор на този въпрос можете да получите след консултация с експерт – юрист или икономист, който на база дейността на вашата фирма да ви препоръча най-удачната във вашия случай форма. Най-лесно и изгодно е да се регистрира Едноличен търговец, тъй като документацията е малко и максимално опростена, но пък едно ЕООД ви дава възможност да бъдете едноличен собственик на своето дружество, без да носите финансова отговорност с цялото си лично имущество. Като собственик на дружество, вашата отговорност се ограничава само до размера на дружествения капитал. Когато собственик на капитала са две или повече лица – ООД е удачната форма за вписване.

Как ще бъдат формирани дължимите от фирмата данъци?

Повечето фирми, регистрирани като ЕТ подлежат на облагане с патентен данък, като такъв се дължи за всяка отделна дейност, упражнявана от структурата, както и за всеки отделен обект. Това е фиксиран данък, определян на база вид дейност, местонахождение на търговския обект, брой работни места и т.н. За едноличните търговци, регистрирани по ЗДДС облагането е различно и се формира по посочения в Закона начин. За структури от типа ЕООД и ООД се прилагат данъчни ставки за годишно облагане от 10%, като се прибавят и разпределените от дружеството дивиденти, които се облагат с 5% данък при източника.

Как стои въпросът със задължителното осигуряване?

Всеки собственик на фирма е задължен да се самоосигурява, дори когато работи на трудов договор в друго предприятие. Законът сочи, че управителите на фирми, назначени по трудов договор подлежат на двойно осигуряване, с изключение на случаите, когато дадено лице се осигурява на максималния осигурителен праг. Разлика в осигуровките на едноличните търговци и управителите/съдружниците на ЕООД и ООД се състои в това, че за първите съществува задължение за годишно изравняване и довнасяне на осигурителни вноски, докато при собствениците на дружества, размерът на печалбата не води до задължение за годишно изравняване.

Задължително ли е откриването на фирмена банкова сметка?

Отговорът на този въпрос е – да, като това се отнася за всички видове фирми. Като едноличен търговец, вие ще имате нужда от разплащателна сметка, по която да извършвате фирмени плащания, включително заплащането на държавните такси при регистрацията. При регистриране на дружества с ограничена отговорност, откриването на набирателна сметка е задължение и част от процедурата по вписване. Дружествата от типа ООД и ЕООД са задължени да открият набирателна сметка, в която да внесат дружествения капитал. Минимумът, предвиден от закона е само 2 лв.

Необходима ли е регистрация по ЗДДС?

Регистрация по Закона за ДДС може да се направи доброволно или по задължение – когато са налице условия за задължително регистриране. Например, облагаемият доход на фирмата достига или надхвърля допустимия облагаем праг от 50 000 лв за последните 12 месеца. Дейността на фирмата може също да ви задължи да направите такава регистрация, като не са изключение и случаите, когато регистрирането е доброволно, тъй като е в интерес на конкретната структура.