Стъпки при закриване на фирма

дерегистрация на фирмаКакто създаването, така и заличаването на една фирма изисква намесата на компетентен специалист. Всъщност, регистрация на фирма можете да направите и сами, но стъпките, свързани с прекратяване на дейност или ликвидация на дружество са достатъчно сложни, за да бъдат преминати успешно без намесата или консултацията на опитен юрист, придобил рутина при извършване на процедури, свързани с Търговския регистър.

Ето какво е важно да знаете при закриване на фирма:

Дейност на структурата

Процедурата по прекратяване регистрацията на една фирма може да бъде максимално проста или да се усложни допълнително в зависимост от това дали:

  • Фирмата никога не е извършвала дейност;
  • Фирмата е извършвала дейност, но няма непогасени задължения и имущество;
  • Фирмата е прекратила дейността си, но има текущи задължения към кредитори, доставчици и партньори;
  • Фирмата има имущество и налични активи.

Правен статут на фирмата

При дерегистрация от особено значение за сложността на процедурата е нейната правна форма. За фирмите, регистрирани като ЕТ, които нямат ДДС регистрация е много по-лесно да преминат процедурата, отколкото за търговските дружества, вписани като ООД и ЕООД. Фирмите, регистрирани по ЗДДС, също така трябва да преминат процедура по дерегистрация, като в някои случаи е възможно това да се направи по желание, докато в други се налага да приключат процедурите по заличаване или ликвидация.

Процедура по закриване на фирма

Процедура по дерегистриране на фирма може да се започне по задължение, по избор или по инициатива на собственика или управителния съвет на дружеството. Основание за задължително закриване най-често е смърт на физическото лице или лице, регистрирано като едноличен търговец. Дерегистрация по избор е възможна при отпадане на основанието за задължителна регистрация, а заличаване по инициатива на лицето се извършва при промяна в обстоятелствата – най-често при прекратяване на дейност.

Стъпки по дерегистрация

Първата стъпка от процедурата по закриване на фирма налага подаване на Окд 5 за прекъсване на осигуряването, придружено от ведомостите и досиетата на наетите лица, ако е имало такива. Документът се подава в териториалната дирекция на НОИ.

Подаване на молба по чл.77 от ДОПК към Национална агенция по приходите, като в случаите по чл. 107, т. 3 и 4 заявлението за дерегистрация се подава в 14 дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, докато в случаите по чл. 108, ал. 1, регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистрация до компетентната териториална дирекция на НАП.

При прекратяване и ликвидация на търговски дружества е необходимо в териториалните звена на Агенцията по вписванията да бъде подадено специално заявление, придружено от необходимите документи и актове, подлежащи на вписване.Заявлението трябва да съдържа основание за дерегистрация, като към него се прилагат съответните документи, определени с правилника за прилагане на закона.

В седем дневен срок от постъпване на заявлението, органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.В срок от седем дни след приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

За да се извърши успешно и в кратки срокове дерегистрация на фирма, отново съветваме всички, желаещи да го направят, да се обърнат към опитен юрист, запознат в детайли с процедурата и законовата уредба. На база правния статут на фирмата, предметът на дейност и финансовото състояние, той ще може да организира целия процес и отделните действия по закриване на вашата фирма. Цената на услугата се определя от сложността на процедурата.