Регистрация на патент

FIRMABG е организация, разполагаща с отличен екип от експерти в областта на правото, данъчната политика и административните наредби. Ние покриваме широк спектър от услуги, като част от дейностите, с които задоволяваме търсенето на своите клиенти е Регистрация на патент, с която целим защита на тяхната интелектуална собственост и права върху изобретените от тях продукти и търговски стоки.

Имате ли право на авторски права?

регистрация на патентВсеки, който е създал уникален продукт (интелектуален или материален) може да получи авторски права върху него. Придобиването на изключителни правомощия върху една иновация носи не само финансови средства, но и престиж на изобретателя. Патентоването на една разработка е процес, свързан както с много административна работа, така и с дълбоко познаване на материята.

Не всеки може да придобие право върху своето изобретение, затова е важна консултацията със специалист, който да посочи дали такава стъпка е редно и възможно да се предприеме. Консултирането с експерт в областта ви спестява средства, време и нерви. Ако смятате, че имате пълни основания да  предприемете действия в тази посока е необходимо да се посъветвате с нашите юристи, специализирани в защита на интелектуалната собственост и регистриране на патент.

Защо да се доверите на нас?

Това, което отличава FIRMABG от всички останали патентни представители и юристи, специализирани в областта на авторското право е желанието за партньорство. Ние не само ще изготвим и подадем нужните документите, но и ще бъдем доверен помощник, който може да прецени шансовете ви за успех, благодарение на своите познания и опит в тази специфична материя.

При разработката на услугата регистрация на патент сме се постарали да включим всичко, което може да бъде от полза на клиента – консултация, експертен анализ и оценка на интелектуалния продукт, изготвяне на необходимата документация и представянето ѝ пред съответния орган, като работим не само с българското Патентно ведомство, но и с международните представителства, отговорни за придобиването на авторско право върху изобретение.

Кой може да подаде заявление за регистрация на патент?

Всяко лице, с основание да регистрира полезен уникален модел (патент) може да го направи при следните условия:

Право да заяви своята воля има изобретателят или негов правоприемник, като лицето, което прави заявката е задължено да има постоянен адрес или седалище в страната, в която ще бъде регистрирано изобретението.

Заявител без постоянен адрес или седалище в страната е задължен да използва услугите на местен представител по индустриална собственост. Когато се ползва услугата на представител, в заявлението се вписва и неговото име и постоянен адрес, като се прилага и валидно пълномощно. За дата на подаване на заявката се счита датата, на която Патентното ведомство е получило необходимите документи, които в този случай са:

  • Заявление за регистрация, включващо имената и адресите на заявителя, изобретателя или на представителя по индустриална собственост (когато има такъв). В заявлението трябва да се посочат номер, дата и страна на приоритетния документ (когато се претендира за приоритет);
  • Описание на полезния модел;
  • Чертежи (при необходимост);
  • Реферат.

Други документи, които е необходимо да придружават заявката за патент са:

  • Документ за платена такса за заявяване и проверка;
  • Пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост;
  • Декларация за приоритет и приоритетно свидетелство с платена такса;
  • Декларация за действителните изобретатели;
  • Декларация с данни за заявката, когато е подадена в съответствие с чл. 75 б от ЗПРПМ.

Какви са сроковете за разглеждане на искането за придобиване на авторски права?

В 13 месечен срок от датата на подаване на заявката за регистрация на патент, заявителят може да подаде молба за извършване на проучване и експертиза на заявеното решение. С подаване на молбата се заплаща такса за проучване и експертиза и такса за публикация на заявката.

При подаване на молба с платени такси за проучване и експертиза, заявката се публикува на 18-тия месец, след което се проучва и подлага на експертиза за наличие на новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост.