Публикуване на ГФО

Публикуване на ГФО (Годишен финансов отчет) са задължени да извършат всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, според Закона за счетоводството. От такова задължение са освободени бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на независим одит.

Санкциите при непубликуване на финансовите доклади са строги и се прилагат, независимо от това дали задълженото лице е извършвало или не дейност през годината. Глобите започват от 200лв за отделните случаи и достигат размер от 3000 лв, като при повторно нарушение санкцията се удвоява.

Ако спадате към лицата и организациите, длъжни да изпълнят тази наредба на Закона за счетоводството, то FIRMABG е готова да ви съдейства. Нашата дейност покрива голям брой счетоводни и административни услуги, сред които и поместването на на годишния доклад за вашата дейност на съответния интернет сайт.

Защо да се доверите на FirmaBG за публикуване на ГФО?

публикуване на гфоПри тази дейност ние подхождаме с особено внимание, вземайки предвид отговорността, с която се нагърбваме. Изготвянето и публикацията на един толкова сериозен документ е свързано както с много добро познаване на материята, така и с опит в преминаването на тази процедура.

Ако не сте уверени в своята способност да се справите добре с тази задача е по-удачно да я поверите на нас, тъй като не само неизпълнението на разпоредбата, но и представянето на некоректна и невярна информация подлежи на сурови санкции от съответните органи. Данъчните разпоредби са много строги в това отношение, а да не забравяме – и доста сложни за изпълнение от некомпетентни лица.

FIRMABG предлага публикуване на ГФО за няколко предходни години назад. В случай че сте пропуснали да го направите по една или друга причина, можете да ни изпратите своя доклад, за да го отпечатим от ваше име.

Къде се подават отчетите на различните структури?

Различните видове организации са задължени да качат своите отчети на различни места в интернет пространство. В някои случаи това са сайтовете на държавните структури, а в други са различни икономически издания. Нека разгледаме кои предприятия, къде са задължени да поместят своя доклад:

В икономически издания или интернет

 • Дружества, регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД);
 • Всички юридически лица, регистрирани с нестопанска цел, нерегистрирани в Централния регистър на ЮЛНЦ;
 • Търговски представителства;
 • Читалища;
 • Взаимоспомагателни каси;
 • Адвокатски и нотариални дружества;
 • Училищни, читалищни и църковни настоятелства;
 • Сдружения на етажна собственост;
 • Всички професионални сдружения.

В търговския регистър:

 • Всички организации и лица, вписани в Търговския регистър, подлежащи на независим одит;
 • Европейски обединения по икономически интереси;
 • Европейски дружества;
 • Клонове на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър.

В централния регистър на юридическите лица, регистрирани в обществена полза към Министерство на правосъдието:

 • Всички юридически лица, регистрирани в обществена полза и вписани в централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Кои данни разглежда публикацията?

Данните, съдържащи се в публикацията включват годишния финансов отчет на организацията и годишен доклад за дейността на дружеството, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или от отговорния орган. В тези данни се разглеждат:

 • Счетоводният баланс;
 • Отчетът за приходите и разходите;
 • Отчетът за паричните потоци;
 • Отчетът за собствения капитал;
 • Справка за нетекущите дълготрайни активи;
 • Приложение.

ГФО на малките структури, използващи облекчена форма на счетоводство може да съдържа единствено: счетоводния баланс, справката за дълготрайните активи и приложението.

Как да се възползвате от нашите услуги?

Нашият отлично разработен онлайн портал ви дава възможност да се възползвате от нашите услуги по най-удобния за вас начин, независимо в коя част на страната се намирате вие или седалището на вашата организация. За да извършим публикуване на ГФО на вашата структура е необходимо да използвате формата за контакт, за да уточним начина, по който ще ни изпратите данните, подлежащи на отпечатване.

За целта ще ни бъде нужно да ни изпратите всички данни на предприятието – име, адрес на управление, седалище, съставител на отчета и одитор, когато има такъв.