Оценки на недвижими имоти

Оценки на недвижими имоти се извършват единствено от експертни лица, като в зависимост от целите и вида на оценката това могат да бъдат представители на частни структури или служебни лица – най-често данъчни служители. Остойностяването на недвижима собственост се прави по различни причини, като най-често това са:

 • Съдебни спорове за подялба на имущество;
 • При определяне на размер на обезпечение;
 • При ипотеки, в които недвижимата собственост се залага като гаранция;
 • При процедури, свързани с приватизация.

Кои са видовете имуществено оценяване?

Видовете остойностяване, на които подлежи един имот са данъчна и пазарна оценка. Данъчната оценка служи за база при определяне на дължимия годишен данък, а пазарната се извършва основно при процедури по покупко продажби, замени и прехвърляния. Методите за определяне на пазарната стойност на такъв вид имущество се определят от експерт, който е необходимо да бъде лицензиран оценител с право да извършва тази дейност.

Защо да изберете нас?

FIRMABG предлага широк кръг от услуги, свързани с различни правно финансови въпроси, част от които е и оценка на недвижим имот. Ние извършваме пазарни оценявания, които ще ви помогнат да преминете успешно през различни имуществени покупко продажби или подялби. Екипът, отговарящ за тази дейност е отлично подготвен и разполага както с добри теоретични познания на материята, така и с дългогодишна практика.

С какво се съобразяваме при остойностяването на недвижима собственост?

Методите се избират според конкретната цел на заданието. Така например при покупко-продажба се вземат предвид едни фактори и особености, докато при търгове и имуществени застраховки се разглеждат други обстоятелства. Ето и методиките, по които остойностяваме недвижима собственост:

 • Покупко продажби: търси се средната стойност, съобразена с имотния пазар;
 • Продажба чрез търг: Намира се минималната стойност, от която ще започне наддаването;
 • При застраховане на имущество: прогнозират се евентуалните щети и размера на средствата, необходими за тяхното възстановяване;
 • При ипотекиране на имущество: търси се добра ликвидност и възможност за бърза продажба;
 • Оценяване на недвижима собственост, подлежаща на отдаване под наем: вземат се предвид състоянието на имота и наемните цени в района.

оценка на недвижими имотиТова са основните критерии, по които се остойностява една собственост от този тип, но има и редица други причини да се пристъпи към подобна процедура. Този тип дейност е регламентирана със закон, задължаващ всеки оценител да декларира, че не е заинтересовано от стойността на имота лице. Оценката на недвижим имот представлява заключение за стойността, но не и реална цена на обекта.

FIRMABG ви предлага отлични експертни услуги, свързани с различни имотни процедури. Ние ви предлагаме лицензирано оценяване, извършено от най-добрите експерти, които ще се съобразят напълно с вашите нужди и желания и ще работят изцяло във ваш интерес.

Ние предлагаме експертно оценяване на сгради и земеделски земи, като методът на остойностяване ще бъде съобразен с индивидуалните цели и обстоятелства. Нашата дейност е регламентирана от чл. 5 на Закона за Независимите оценители, така че спокойно можете да се възползвате от услугите на експерти, регистрирани в регистъра на Независимите оценители, притежаващи право да изготвят и подписват доклади и оценки на недвижими имоти, подлежащи на остойностяване.

Какво включва процедурата?

Процедурата по оценяване на недвижима собственост протича в три основни стъпки:

 • Подаване на заявление за остойностяване;
 • Предварителен оглед на обекта, подлежащ на оценяване;
 • Изготвяне и предаване на доклад, съдържащ пазарната оценка на имуществото.

Допълнителни процедури, свързани с оценяването на имущество са:

 • Подписване на възлагателен договор, обвързващ възложител и изпълнител на заданието;
 • Изготвяне на приложение, описващо нужната документация;
 • Подписване на декларация за неразгласяване на данни, свързани с изготвения доклад;
 • Оценителят подписва декларация, удостоверяваща, че не е заинтересована от крайната оценка страна.

При въпроси, свързани с оценки на недвижими имоти можете да се свържете с нашия екип.