Интрастат декларация

Интрастат декларация е документ, който се подава в изпълнение на чл. 3, ал. (2) от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки. Подаването на такъв вид отчет е задължение за немалко фирми, регистрирани у нас, като неговото изготвяне изисква особени експертни и професионални познания. FIRMABG се занимава с тази дейност в продължение на години, като специалистите, познаващи в детайли системата са част от нашия екип.

При работа с тази специфична уредба, нашите експерти ще ви предложат задълбочена консултация, покриваща всички нейни особености и аспекти. Като цяло, клиентите, задължени да подават такъв документ знаят своето задължение, но това съвсем не означава, че могат сами да се справят с неговото изготвяне.

Тук ще ви посочим основната информация, свързана със системата Интрастат.

Какво представлява тази уредба?

Тази нормативна уредба разглежда единствено структурите, извършващи вносно-износна търговия със страни, членки на Европейския съюз. Като цяло, този режим цели събирането на данни за стокообмена между родните и чуждестранни оператори. Системата е валидна единствено в случай на надвишаване праговете за деклариране, като тези прагове се определят от председателя на НСИ и са различни за всяка отделна финансова година.

Кои фирми са обвързани с Интрастат?

Интрастат оператори са структурите, регистрирани по закона за ДДС, извършващи импорт и експорт на стоки, при която дейност се надвишава по стойност годишният праг, определен със заповед от Националния статистически институт за конкретната година. Праговете за деклариране могат да бъдат еднакви или различни за различните дейности – внос и износ за всяка отделна година.

Как да разберете дали дейността ви подлежи на отчет по тази система?

интрастат декларацияТази нормативна уредба не е валидна за всички организации, извършващи търговия със страните от ЕС. Наредбата влиза в сила едва, когато определеният за годината лимит на стойността бъде надвишен. Това може да става на годишна база или за всеки отделен поток, т.е., когато стойността на годишния стокообмен надвиши определения предел или когато при конкретен поток се премине лимитът.

Опериращите в тази сфера (лицата, регистрирани по закона за данък добавена стойност, извършващи международна търговия в рамките на Европейския съюз) могат да се информират, дали са задължени да подават декларация по системата Интрастат, като посетят страницата на НАП, където са поместени стойностите на предела за поток ‘’изпращания’’ и поток ‘’пристигания’’ за настоящата финансова година.

Ако не сте сигурни, че транзакциите, осъществени от вашата структура отговарят на условията за задължителен отчет по тази уредба, то ние можем да извършим проверката вместо вас и запознавайки се с вашата дейност в детайли да дадем отговор на този въпрос. В случай че спадате към категорията оператори, задължени да извършат този вид отчетност, ние ще подготвим и подадем документите от ваше име.

Как става подаването на този вид документи?

Всички оператори, обвързани с тази нормативна уредба са задължени да подават своята месечна декларация до 14-то число на месеца, следващ референтния период. Когато лимитът на стойностите на стокообмена е надхвърлен при текущ стокообмен, а не на годишна база, отчетът се подава до 20-то число на месеца, последващ събитието, след което се подава до 14-то число за следващите референтни периоди.

Подаването на Интрастат декларация става по електронен път, като е задължително той да бъде подписан с класифициран електронен подпис. При невъзможност от технически характер, декларацията се подава в компетентна териториална дирекция на Национална агенция по приходите, придружена от Писмо за техническа невъзможност.

Цялата тази процедура – от изготвяне на отчетност на транзакциите до подготовка на документа и неговото подаване по електронен път може да премине лесно и удобно за вас, в случай че се доверите на нашия професионализъм. Работата с FIRMABG ви гарантира не само спестени време и усилия, но и максимална точност и коректност на документите, които предоставяте на данъчните власти.

Както знаете, всяка некоректност в един финансов документ подлежи на строги законови санкции, като тава е валидно и за вашата Интрастат декларация.