Счетоводни услуги

 1. Услуги, свързани със счетоводство: 
 • Абонаментно счетоводно обслужване;
 • Изготвяне и представяне на финансови отчети за предходната година;
 • Създаване на специфични счетоводни методики – оценителни методи, индивидуални сметкопланове;
 • Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри;
 • Ежедневен счетоводен контрол;
 • Проследяване на покупки и продажби на фирмата;
 • Анализ на финансовите потоци;
 • Подготовка и подаване на ДДС декларации.
 1. Услуги, свързани с данъци, осигуровки и трудово-правни отношения 
 • Регистриране на фирми по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Регистриране на фискални устройства в НАП;
 • Оформяне на административни документи – декларации, включително по ДДС, ИНТРАСТАТ, справки и др., необходими пред НАП;
 • Уведомяване на клиентите за текущи срокове, касаещи НАП;
 • Данъчни и осигурителни планове и прогнози;
 • Консултиране, относно данъчното и осигурителното законодателство;
 • Присъствие при провеждане на одити и данъчни ревизии;
 • Изчисление и определяне размера на данъци и осигуровки;
 • Попълване на банкови документи при разплащане с НАП;
 • Оформяне на трудови договори, съобразно Кодекса на труда;
 • Нанасяне на данни в трудови и осигурителни книжки;
 • Създаване на разплащателни ведомости, сметки и рекапитулации;
 • Попълване и предоставяне на НАП на фирмена документация – справки и служебни бележки при прекратяване на трудови договори;
 • Административен контрол над служителите;
 • Оформяне на трудови и хонорарни договори;
 • Създаване на пълен набор документи, свързани с постъпване и напускане на работа;
 • Представляване на клиента чрез електронен подпис;
 • Консултиране.
 1. Услуги, касаещи данъци 
 • Данъчни консултации;
 • Консултации относно ДДС, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократно дължими данъци и други преки и косвени данъци;
 • Предложения на данъчно ефективни решения за управление;
 • Защитаване интереса на клиента пред данъчните власти;
 • Компетентна помощ и представителство пред данъчните власти при ревизии и насрещни проверки.
 • Юридическа помощ пред данъчните органи и в съда при неблагоприятни решения на данъчните служби, възникнали вследствие на данъчна ревизия. Разполагаме с опит и добри отношения с данъчната администрация, които ни помагат при представяне на нашите клиенти, което драстично повишава шансовете ви за положителен краен резултат.
 1. Услуги, свързани с финанси: 
 • Изготвяне на бизнес планове и документация, касаеща кандидатстване за банкови заеми;
 • Изготвяне на оценка на недвижимо имущество, техника, съоръжения и цели предприятия.
 1. Цени на независими одити

 

АБОНАМЕНТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Вид фирма

Без регистрация по ДДС, до 20 документа месечно


Без регистрация по ДДС, над 20 документа месечно


Регистрирана по ДДС, до 20 документа месечно


Регистрирана по ДДС, до 50 документа месечно


Регистрирана по ДДС, над 50 до 100 документа месечно


Регистрирана по ДДС, над 100 документа месечно


Дейност

Само услуги

50 лв.

по договаряне

100 лв.

140 лв.

170 лв.

по договаряне

Дейност

Търговия / търговия и услуги


60 лв.

по договаряне

110 лв.

150 лв.

180 лв.

по договаряне

Дейност

Производство


70 лв.

по договаряне

140 лв.

180 лв.

210 лв.

по договаряне


Осъществяване на онлайн банкиране – 20 лв./месец
Проверки относно възстановяване на ДДС – 30 лв.

Отстъпки:

Предлагаме намаление от 50 лв. при регистрация на нови фирми, като намалението се приспада от възнаграждението за счетоводни услуги.


При сключен договор за счетоводно обслужване предлагаме:

 • Безвъзмездно вписване в регистрите на комисията за защита на лични данни;
 • Безвъзмездно попълване на декларации, свързани с дейност на самоосигуряващи се лица;
 • Безвъзмездна счетоводна консултация;
 • Помощ за изготвяне на печат с отстъпка;
 • Попълване и оформяне на всички административни документи, в това число и пълномощни;
 • Безвъзмездно подготвяне на документи за фирмена регистрация по ДДС (по желание).

Абонаментни услуги при управление на работни заплати

Персонал

1-2 души

всеки следващ

над 20 души

сумирано работно време

Увеличение на базовата цена при управление на работни заплати

10 лв.

5 лв.

по договаряне

8 лв./ човек (мин. 60 лв.)

 • Създаване на финансови отчети при сключен договор – 20 лв.
 • Допълнително плащане за работници с удостоверение А1 – 5 лв. за работник.
 • Получаване на формуляр А1 – 50 лв. за всеки отделен работник.
 • Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър – 60 лв.

Единични такси:

 • Възстановяване на ДДС с проверка в НАП – 30 лв. за всяка отделна проверка;
 • Проверки от институции – 50 лв. за всяка конкретна проверка;
 • Актуално състояние – 25 лв. с включени държавни плащания;
 • Удостоверение за липса на данъчни задължения – 25 лв. с включени държавни такси;


Цени на счетоводни услуги за единично обслужване:

 • Консултация на лица, които не са клиенти на фирмата – 20 лв./час;
 • Изготвяне на данъчна декларация за физически лица, заедно с нейните приложения – 40 лв.;
 • Годишно приключване на лица, неподдържащи постоянни отношения с фирмата с подаване на ГСО в НСИ.

Вид фирма / Брой документи

Без регистрация по ДДС, оборот до 100 000 лв. и до 10 документа


Без регистрация по ДДС, оборот до 100 000 лв. и до 20 документа


Без регистрация по ДДС, оборот до 100 000 лв. и над 50 документа


Регистрирана по ДДС, оборот над 100 000 лв. и до 10 документа


Регистрирана по ДДС, оборот над 100 000 лв. и до 20 документа


Регистрирана по ДДС, оборот над 100 000 лв. и над 50 документа


Годишно приключване

250 лв.

300 лв.

по договаряне, не по-малко от 350 лв.

350 лв.

400 лв.

по договаряне, не по-малко от 450 лв.

Подаване на декларации

20 лв.

20 лв.

20 лв.

20 лв.

20 лв.

20 лв.

 

Обяснение:

 • Под  „документ“ разглеждаме една счетоводна операция (проста или сложна), отразяваща стопански последствия;
 • Като „Персонал“ разглеждаме лицата, които се осигуряват посредством Възложителя, съобразно Кодекса за социално осигуряване;
 • При по-крупен документооборот или номенклатура на артикулите се договаря допълнително възнаграждение.
 • Фирмата се възползва от правото да договаря горепосочените цени при сключване на договор.

 

Интрастат

Ако Възложителят се регистрира по системата ИНТРАСТАТ в цената на счетоводните услуги ще бъдат добавени следните стойности:

до 2 придобивания или изпращания на месец


от 2 до 5 придобивания или изпращания на месец

от 6 до 10 придобивания или изпращания на месец

над 10 придобивания или изпращания на месец

30 лв.

50 лв.

80 лв.

120 лв.

 

Всички посочени от нас цени са без начислен ДДС.
Ценообразуването на услугите е строго индивидуално, като настоящите цени подлежат на обсъждане след запознаване с дейността и документацията на фирмата клиент.
Цените се актуализират ежегодно на база минималната работна заплата в страната.

Всяка стопанска организация се нуждае от оптимално планиране на финансовите операции, а също и от отлична счетоводна отчетност. Дори търговските структури, разполагащи със собствен счетоводен екип в някои случаи прибягват до услугите на финансови експерти, които да се заемат с извънредни или по-специфични задачи, касаещи финансовите дела на организацията.

FIRMABG е една от водещите компании, предлагаща счетоводни услуги в София. Благодарение на внимателно подбрания екип от експерти в областта на финансите и отчетността, ние можем да се похвалим, че поддържаме пълния спектър от дейности, свързани с финансовите и административни операции на различните икономически структури.

Кои са дейностите, които покриваме

счетоводни услугиДейностите, свързани с осчетоводяване на фирмени операции са изключително много. Към нас можете да се обърнете за помощ при изготвяне на приходно-разходни документи, както и за подготовка и подаване на годишни или ДДС декларации. Нашият екип е готов да извърши задълбочен анализ на паричните ви потоци с цел оптимизиране на разходите и повишаване на печалбите.

FIRMABG, освен голям набор от услуги предлага и едни от най-изгодните за счетоводни услуги цени. Всички дейности, с които можем да се заемем се извършват при цени, изцяло съобразени с нуждите и възможностите на отделните клиенти. Така например, малките фирми могат да се възползват от пакет с услуги, създаден специално за тях, като капацитет на работа и обем на документацията, докато големите корпорации ще получат оптималното внимание, съобразено с вида и мащабите на тяхната основна дейност.

Освен поддържане на абонаментно или еднократно счетоводство, ние предлагаме също широк набор от услуги, касаещи трудово-правни и данъчно-осигурителни отношения. В тази сфера дейностите, с които можем да се заемем са не по-малко важни и необходими на едно търговско дружество или производствено предприятие.

На нас можете да възложите както регистрацията на своята фирма, така и изготвянето на текущата счетоводна документация, включително ведомости, договорни отношения с наети лица, изчисление на размера на дължимите данъчни и осигурителна тежест и още много допълнителни формалности. Ние ви гарантираме пълен набор от счетоводни услуги на едни от най-ниските цени в София.

Като една от най-добрите счетоводни къщи в София, FIRMABG работи както с български, така и с чуждестранни фирми от различен калибър. Разполагайки с добър екип от експерти по международно право, ние ви гарантираме рентабилно представяне на вашата дейност, не само на територията на Европа, но и навсякъде по света.

Оптимизация на дължимите данъци

Подоходното облагане е неизбежно, но ние можем да го направим много по-изгодно за вашата стопанска организация. Създавайки отлично разработен индивидуален план, ние можем да ви помогнем да намалите този вид разходи и в същото време да ви гарантираме, че вашата данъчна политика е изцяло съобразена с действащото законодателство и съответства на нормативни уредби.

Ако вашето желание е да работите изцяло при облекчен или липсващ данъчен режим, екипът на FIRMABG ще ви помогне при регистрацията на офшорна компания, която ще работи при много изгодни, откъм налози и финансова отчетност условия. Ние разполагаме с хора, притежаващи нужните опит и познания в тази дейност, които ще ви изведат по най-прекия път до международните пазари и чистите печалби.

Ние се грижим за вашия интерес

От изключително атрактивните цени на счетоводни услуги можете да се възползвате при всякакви проверки от страна на данъчните или административни власти. Вашият интерес е наш основен приоритет както при извършване на рутинни проверки, така и при различни одити, ревизии и насрещни проверки.

Ние можем да подготвим вашата фирмена документация за предстоящата данъчна ревизия, така че да няма от какво да се притеснявате. Основна причина за санкции от страна на контролните органи е зле поддържаната и изготвена финансова отчетност, затова ви предлагаме да си спестите излишните разходи и главоболия, като възложите на нас всичко свързано с отчетната дейност на вашето предприятие.

FIRMABG ви предлага пълен или индивидуално разработен пакет от дейности. Ние предлагаме най-качествените счетоводни услуги в София на цени, които трудно ще намерите другаде, особено в комбинация с високия професионализъм и лично отношение, от които се ползват всички наши клиенти.

Изберете най-качествените счетоводни услуги в София

Ние предлагаме едни от най-качествените счетоводни услуги в София и не смятаме, че това звучи нескромно. Вниманието към всеки детайл от фирмената ви документация ни дава възможност да ви спестим редица неприятности и санкции от страна на административните институции.

Водейки безупречно вашето счетоводство, ние ще ви спестим излишни разходи и ще ви помогнем да намалите данъчната си тежест с изцяло регламентирани средства. Предимството да имаш доверен партньор в лицето на FIRMABG се състои във възможността да ползваш услугите на експерт по данъчно право, който да ти помогне да намалиш значително размера на задължителните за страната налози.

Как се формират цените на счетоводните услуги?

Ние предлагаме счетоводни услуги на достъпни цени, съобразени с икономическата реалност в нашата страна. Ценовите пакети за различните фирми са съобразени с обема на задължителните ежемесечни дейности, с които ние, като ваш професионален счетоводител ще се заемем стриктно и прецизно.

Всички цени на счетоводни услуги, обявени на нашия сайт са съобразени с няколко основни фактора, като например:

ДДС регистрация

В случай, че вашата фирма е регистрирана по Закона за данък добавена стойност, това ще се отрази на цената на абонаментната услуга, която заплащате ежемесечно или еднократно в пълния ѝ размер в началото на всяка календарна година. Това се дължи на необходимостта да се подават ежемесечно ДДС декларации към НАП, изготвени на база генерираните от фирмата ви фактури, отразяващи покупко-продажбите, извършени в рамките на съответния месец.

Това задължение остава дори за фирмите, регистрирани по ДДС, които нямат генериран оборот през разглеждания период. В този случай се подават нулеви декларации, които отново биват изготвени професионално. Всички счетоводни къщи в София, както и в цялата страна си позволяват да определят по-високи цени в този случай, тъй като фирмите, задължени да се регистрират по ДДС като цяло генерират по-висок оборот и аналогично разполагат с по-голям брой фактури, подлежащи на осчетоводяване.

Обем на документооборота

Размерът на документите, подлежащи на ежемесечна обработка се отразява на таксата, която ще ви бъде определена. Формираните за счетоводни услуги в София цени определено са пряко обвързани с обема на документооборота, който всяка отделна фирма генерира. Самите ценови таблици, поместени на нашия сайт показват тази тенденция и това е най-логичният начин, по който може да бъде извършено ценообразуването.

Напълно нормално е фирмите, генериращи повече фактури за покупко-продажби и по-голям обем счетоводни документи да плащат за счетоводни услуги на цени, по-високи от тези, определени за малките фирми с минимален документооборот. Както времето, така и останалите ресурси, нужни за провеждане на коректна счетоводна отчетност при тях са много по-големи – следователно и таксите, които заплащат.

Брой на служителите във фирмата

Това е третият критерий, въз основа на който се формират цените на счетоводните услуги, предлагани не само от нас, но от всички останали счетоводни къщи в София и страната. Всеки служител, назначен във вашата фирма добавя към обема от документи, които трябва да обработим, в това число, влизат изготвяне на фирмени ведомости, внасяне на осигуровки, обработка на трудови договори, назначаване и прекратяване на трудово-правни отношения и т.н. Трудово-правните отношения между ръководството и наетия от него персонал се отразяват надлежно в счетоводните документи.

Защо е важно да ползвате качествени счетоводни услуги?

От качеството на услугите, които ви предлага вашият счетоводен екип зависи в голяма степен дали ще имате изрядно изготвени счетоводни документи. Важно е да знаете, че не всеки, който предлага професионални счетоводни услуги в София ще води прецизно фирмената ви документация, а това ви излага на риск от сериозни административни и финансови санкции от страна на данъчните власти.

Всяка ревизия, извършена от органа по приходите ще открие нередности, в случай че има такива. Същото се отнася и за проверки, направени от страна на службите, занимаващи се с трудово-правните отношения между работодатели и техните служители. Санкциите, наложени поради грешки, допуснати от счетоводител се отразяват на фирменото ви реноме и финансово състояние. Ето защо изборът на добра счетоводна кантора е не просто привилегия, а ваше основно задължение.

Защо е по-добре да ползвате абонаментни услуги от счетоводни къщи?

Като една от най-престижните счетоводни къщи в София, ние предлагаме професионални услуги, подходящи не само за фирми, но и за физически лица. Еднократните ни услуги се ползват преди всичко от частни лица и включват главно финансови и данъчни консултации, както и изготвяне на годишни данъчни декларации, в случай на извършена от тях финансова сделка, подлежаща на деклариране.

Абонаментът, от друга страна е изцяло предназначен за нашите бизнес клиенти. Те са тези, които имат нужда от ежемесечно счетоводно обслужване, а цената на услугата е много по-изгодна, когато е специално разработена спрямо нуждите на отделните фирми. Нека не забравяме, че клиентите, ползващи абонаментно счетоводство се ползват с редица отстъпки при използване на останалите ни услуги, независимо дали става въпрос за юридическа помощ или услуга, свързана с техните финансови операции.

Как да се свържете с нас?

Нашият перфектно разработен интернет сайт ни прави достъпни за фирмите в цялата страна. Бъдещите ни клиенти ни откриват в интернет или по препоръка на свои познати, използвали и останали доволни от обслужването, което предлагаме. Във фирмения ни сайт сме предоставили телефон за връзка, както и форма за отправяне на запитвания онлайн. В категория контакти сме посочили също адреса на своята кантора, в случай че решите да ни посетите директно място.

Препоръчваме на всички свои бъдещи клиенти да ни предоставят цялата информация относно спецификата на своята дейност, заедно с пълния обем документи, подлежащи на осчетоводяване. Важно е, също така да ни предоставите достатъчно време за запознаване с фирмената ви документация. Макар и да разполагаме с отлично обучен счетоводен екип, трудно бихме могли да предложим качествена услуга, извършена прибързано, поради притискащите ни крайни срокове.

Това, което предлагаме на всички свои клиенти – фирми и физически лица са перфектно структурирани пакетни услуги. Ние работим с големи международни компании и с малки български фирми без допълнително нает персонал. Всяка фирма, нуждаеща се от счетоводно обслужване има достъп до специално разработен за нейните нужди ценови пакет, като качеството на всяка дейност, с която се заемаме е гарантирано.

FIRMABG предлага едни от най-качествените счетоводни услуги в София, включващи пълен набор от дейности, като: ocчeтoвoдявaнe нa фaĸтypи, изгoтвянe нa oтчeти, бaлaнcи, бюджeтнo плaниpaнe, TPЗ, тpyдoви дoгoвopи, внасяне нa ocигypoвĸи, изготвяне на дaнъчни дeĸлapaции и вcичĸи останали, cъпътcтвaщи пpoцeca aдминиcтpaтивни пpoцeдypи.