Създаване и регистрация на Start up компания

За много хора, специализиращи в различни сфери идва момент, в който решават да стартират собствена инициатива, в която да вложат своите познания и натрупан опит. В този момент възниква въпросът каква да бъде правната форма на структурата, чрез която ще се реализира въпросното бизнес начинание. Хората, решени да преминат на по-горно ниво трябва да обмислят внимателно възможността за създаване на собствена Start-up компания.

Задължително ли е регистрирането на фирма?

старт ъп фирмаТози въпрос няма еднозначен отговор, тъй като се определя от поставените цели. Когато е налице намерение за инвестиция или за излизане на пазара на стоки и услуги, където да се реализират иновативни идеи е наложително създаването на търговско дружество. С регистрацията на една Start-up компания се създава икономически и правен субект, притежаващ възможност самостоятелно, чрез своите органи да извършва правни и фактически действия.

Най-често причината за учредяване на търговско дружество е желанието да се разграничи бизнес проекта от личността и имуществото на този, който го реализира. Това става на структурно, организационно и юридическо ниво, като с това се цели да се приложи стратегия за управление на риска или така наречената ‘’диверсификация’’, чрез която проектът става по-привлекателен за инвеститори, предприемачи и фондове за развитие.

Всяко лице, което стартира собствено дружество автоматично  се превръща в юридически субект, за който е характерно правото да оперира на финансовите пазари и да извършва правни действия, без това да се приема като действие на личността. Тоест, новосъздадената структура е икономически и юридически обособена от личността на своя собственик/управител, но се прави разграничение между личното имущество и това на дружеството.

Защо е необходимо да уредите правния си статут чрез регистриране на собствена компания?

За да можете да оперирате свободно на финансовите пазари, където да реализирате своите идеи и да натрупате печалба е нужно уредите своя правен статут, а единственият формално-юридически инструмент, чрез който можете да го направите е учредяването на търговско дружество.

Основният принцип на търговското право се състои във възможността всяко лице, чиято дейност като вид и обем налага водене на делата по търговски начин да бъде третирано като търговец от страна на приходната администрация. Казано по-просто всяка търговска дейност формира търговско предприятие и от данъчните власти то се разглежда именно като такова, с произхождащите задължения за счетоводна отчетност, данъчно облагане, внасяне на осигуровки и т.н.

В този смисъл, е напълно недопустимо оперирането на свободния пазар без предварително да бъде уреден правния статут на физическото лице, като правен субект. Освен риск от санкции от страна на държавните органи, неизясненият статут на една търговска структура би могъл да доведе до редица недоразумения с инвеститори, партньори, подизпълнители и др.

Въпроси, на които трябва да си отговорите преди да учредите Start-up компания

За да изберете правилно правната форма на своята стартираща фирма е необходимо да си отговорите на няколко важни въпроса, като основният от тях е какво е търсенето и предлагането на стоката или услугата, която възнамерявате да създадете. Добрият анализ на пазара и внимателното планиране на основната дейност ви гарантират повече успех при реализиране на идеята.

Важно е също така да си отговорите на въпроса кои са потребителите на продукта, който смятате да предлагате. Набелязвайки целевите групи, вие ще можете по-добре да планирате своите операции, а по този начин и по-лесно да привлечете инвеститори, финансови поддръжници, партньори и сътрудници в начинанието.

Освен, че трябва да подплатите своята бизнес идея с човешки ресурс и необходимата техника, вие ще трябва да осигурите и финансирането на проекта. В случай, че не разполагате със собствени средства е важно да намерите финансова подкрепа в лицето на партньори, съдружници, инвеститори или кредитори.

След решаване на изложените проблеми, пред вас остава изборът на правната форма на вашата структура, чрез която ще сведете своята персонална отговорност до размера на своето дялово участие в капитала на дружеството. Това, също така ще ви помогне да приложите правилната стратегия за управление на риска.

Какъв финансов ресурс ви е нужен за създаване на собствена компания?

За радост на хората, решени да се включат в икономическия живот на страната, регистрирането на нова фирма днес е по-лесно от всякога, а също и напълно достъпно, като финансови средства. Днес в България всяко пълнолетно лице, което разполага с добра бизнес идея и финансов ресурс за покриване на държавните такси може да регистрира собствено дружество, с което да стъпи на финансовите пазари. Минималният размер на капитала на едно дружество може да бъде едва 2 лв, а таксите се намаляват наполовина, когато регистрацията се извърши онлайн с електронен подпис.

Защо не е добра идея внесеният капитал да бъде в минимален размер?

Това, че законът го допуска не означава, че на вашата компания ще се гледа с добро око в случай, че решите да внесете само минималния размер на дружествения капитал. В случай, че решите да търсите инвеститори или финансиране на своя проект е много вероятно да получите отказ именно поради ниският размер на капитала. Всички финансови институции, като банки, инвеститори, застрахователи и др. ще се ръководят от размера на вашия дружествен капитал при вземане на решения относно финансиране или партньорство.

Колкото по-голям е размера на внесения в набирателната сметка на вашето дружество капитал, толкова повече доверие ще вдъхвате у потенциални партньори, кредитори, инвеститори, държавни и неправителствени организации, с които възнамерявате да си партнирате. Затова е важно в дружествения договор или в учредителния акт на вашето дружество да бъде посочен капитал с достатъчно висока стойност.

Каква да бъде правната форма на компанията?

У нас към момента най-предпочитаната правна форма за новостартиращи компании е дружеството с ограничена отговорност. Алтернатива на този тип дружества са компаниите от типа АД , при които обаче е нужен по-голям начален капитал, а управлението е формирано по много по-тромав и сложен начин. Най-удачния избор пред повечето start up компании е учредяването на ЕООД или ООД. Основната разлика между двете се състои в броя на собствениците на капитала.

За популярността на дружествата с ограничена отговорност си има съвсем логично обяснение. То се изразява в:

  • Гъвкаво и бързо управление;
  • По-лесно администриране на документацията;
  • Възможност на вземане на незабавни решения без излишни формалности;
  • Опростена форма на счетоводна отчетност;
  • По-лесно провеждане на финансови одити и т.н.

Много голямо предимство на дружествата с ограничена отговорност е липсата на ограничения относно броя на съдружниците или управителите, като визираме конкретно фирмите, регистрирани като ООД. Вписването на дружеството в Търговския регистър може да се извърши в рамките на един работен ден, при правилно изготвени документи и спазени процедури. При неправилно организиран пакет с документи се предоставят указания за коригиране на нередностите.

Тъй като процедурата по регистриране вече е максимално улеснена, не се налагат стъпки по данъчно регистриране на новосъздадената компания. С възникване на дружеството се издава ЕИК (единен идентификационен код), който изпълнява функцията на данъчна регистрация на фирмата. Информация за нововъзникнал правен субект се изпраща по служебен път – от Агенция по вписванията към НАП, без да са нужни допълнителни формалности.

Дялово участие на инвеститори и съдружници

Много честа практика при нужда от допълнителни средства за реализиране на конкретна бизнес идея е привличането на инвеститори или съдружници, на които собственика прехвърля част от дяловия си капитал. Чрез инвестиране в проекта, източникът на средства става реален съдружник на собственика/собствениците на дружеството.

Това е чудесен начин да се осъществи един бизнес план с голям потенциал, но и възможност инвеститорът да завземе вашата новосформирана компания, особено ако става въпрос за отлични условия за реализиране на добра печалба и бърза възвръщаемост на инвестицията. За да се избегне подобен риск е необходимо да се изготви договор за покупко-продажба на дружествени дялове, като се приложи и нотариална заверка на подписите.

Един такъв договор представлява условие за действителност, наложен от законодателя с цел да гарантира интересите и правата и на двете страни. Тази правна форма дава възможност за защита на правата по съдебен път, в случай на опит за агресивно завземане на компанията. Част от задължението на един собственик на стартираща компания е да бъде информиран относно рисковете, свързани с новосъздадени съдружия. Това позволява да се сведе до минимум всяка възможност за неправомерни действия в ущърб на дружеството.

Ако имате наистина уникална бизнес идея с голям финансов потенциал, създаването на собствена компания е най-доброто решение, което сте вземали през живота си. Разбира се, практиката покзва, че за реализирането на един отличен бизнес план е нужно финансиране от страна на инвеститор или съдружник, което пък създава предпоставка за бъдещи междуличностни конфликти.

Успехът на една нова фирма се гради на добрата идея, коректните отношения между всички съдружници, правилното управление на риска, търсенето на пазара и правната обезпеченост на структурата и нейните собственици.