Създаване на фирма ЕТ – стъпки и предимства

У нас най-голям е броят на фирмите, регистрирани като Едноличен търговец. Със създаване на фирма ЕТ, всяко физическо лице придобива статут на юридически субект и право да оперира като търговец, т.е. да извършва търговски операции, предлагайки стоки или услуги на територията на страната. Регистрацията на Едноличен търговец е максимално опростена процедура, която дава редица възможности за осъществяване на различни бизнес инициативи.

Кои са предимствата на фирмите ЕТ?

регистриране на фирма етАко планирате да се включите в стопанския живот на страната, действайки като регламентиран от закона търговец, най-удачното решение е да регистрирате собствена фирма – ЕТ. Това е една от най-удобните форми за упражняване на търговска дейност, като процедурата по вписване е лесна и съвсем достъпна като цена, дори ако решите да ползвате услугите на юрист.

Едно от предимствата на фирмите от типа Едноличен търговец е, че за вписване в търговския регистър, лицата, подлежащи на регистрация подават минимален брой документи. Всъщност, вписването се осъществява чрез подаване на заявление, в което лицето, желаещо да оперира като търговец трябва да посочи:

  • Трите имена и ЕГН;
  • Местожителство и точен адрес;
  • Седалище и адрес на управление на фирмата;
  • Вид на търговската дейност.

Към заявлението, всяко лице, желаещо да се впише като ЕТ в Търговския регистър трябва да приложи нотариално заверен образец от подписа (спесимен), а също и декларации, в които се посочва, че въпросното лице не е лишено от право да извършва търговска дейност. Важно условие, касаещо едноличните търговци е забраната едно и също лице да регистрира повече от една фирма от типа ЕТ. При регистриране, в Търговския регистър се вписват данните по ал.1.

Кои са декларациите, които следва да придружават заявлението за регистрация на ЕТ?

Към заявлението се прилагат следните декларации:

  • Декларация по чл.57 и чл.58 от Търговския закон – с този документ лицата декларират, че не попадат под забрана да бъдат регистрирани като ЕТ и по-конкретно, че не са в производство за обявяване в несъстоятелност, не са осъждани за банкрут, не са били в управителния орган на дружества, обявени в несъстоятелност през последните 2 години и не са в били в управителния орган на дружества с влязло в сила наказателно постановление;
  • Декларация по чл.57, ал.4 от Търговския закон – Обстоятелствата, посочени в тази декларация са описани в декларацията по чл.57 и чл.58, а именно, че лицето не е било управител или член на управителния съвет на дружества, обявени в несъстоятелност или такива с влязло в сила наказателно постановление. Въпреки това, в някои случаи Агенцията по вписванията я изисква като отделен документ;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4, ЗТР – с нея се декларира истинността на обстоятелствата, посочени от лицата, подлежащи на регистриране като Едноличен търговец.
  • Лиценз за упражняване на специфични търговски дейности – този документ е необходимо да присъства, само когато предметът на дейност на фирмата попада под лицензионен режим, например – търговия с алкохол и тютюневи изделия, лекарства, петрол и др.

За да бъдат приети документите за вписване от системата на Търговския регистър, заявлението за регистрация трябва да бъде придружено от три ключови декларации – изготвени прецизно и съдържащи коректна информация. Не ви съветваме да подавате неверни данни, тъй като системата позволява лесна справка за лицата, обявени в несъстоятелност или намиращи се под запрещение да извършват търговска дейност на територията на страната.