Регистрация на обекти за производство и продажба на храни – какво представлява процедурата?

регистриране на магазин за месаПродажбата и производството на хранителни продукти е допустима единствено на места, където е налична регистрация, извършена в съответствие със Закона за храните. Обектите, в които предстои да се извършва продажба или производство на хранителни продукти, следва да бъдат регистрирани в регионалната инспекция за санитарен контрол, отговаряща за конкретния вид дейност.

Каква е целта на регистрирането на обектите?

Целта на регистрирането на обектите е да се въведе единна система от норми на тези места, с която да се гарантира спазването на посочените в закона изисквания. Условията, необходими за регистрация, които трябва да покрива всеки обект, подлежащ на регистриране са следните:

 • Обектът трябва да покрива ветеринарно санитарните изисквания, посочени в нормативните уредби;
 • Необходимо е да има на лице изготвена технологична документация, относно видовете храни, които ще бъдат произвеждани или продавани в обекта;
 • Наличие на действаща интегрирана система за самоконтрол, касаеща производствената дейност или продажбата на храни в конкретния обект;

Кои органи извършват регистрацията?

 • Обектите, произвеждащи храни от не животински произход, както и търговските обекти за продажба на хранителни стоки подлежат на регистрация в регионалната инспекция за санитаро епидемиологичен контрол.
 • Местата, в които се добива, преработва, съхранява и пакетира храна с животински произход, както и складовете за търговия на едро храни с произход месо, подлежат на регистрация от регионалната втеринаро-медицинска служба, според местоположението на обекта.

Процедурата по регистрация на съответния обект се смята за започната, след подаване на заявление по образец, съдържащо:

 • Име и адрес на заявителя;
 • Седалище и адрес на управление на фирмата;
 • Адрес на обекта, нуждаещ се от регистрация;
 • Данъчен номер и БУЛСТАТ код.

Документите, които следва да придружават заявлението са:

 • Удостоверение за актуално състояние – когато е възможно издаване на такова;
 • Разрешително за използване на обекта, издадено съобразно Закона за териториалното устройство;
 • Оценка на въздействието на околната среда, издадена по реда на Закона за опазване на околната среда, в случай че такава е необходима. На екологична оценка и такава за влиянието върху околната среда подлежат дейности и технологии, при които е възможно въздействие върху екологията в особено големи размери;
 • Списък на храните, които ще се произвеждат или продават в обекта, разпределени по групи;

Как протича процедурата в срокове?

Понякога е възможно несъответствие с изискванията при даден документ или непълнота на предоставената документация. В такъв случай органът, оторизиран да извърши регистрацията уведомява заявителя в срок от десет дни след подаване на искането и поставя срок, в който да бъдат направени нужните корекции.

До 30 дни след подаване на заявлението и придружаващите го документи, органът за санитарен контрол извършва проверка, с цел да установи дали обектът отговаря на условията за търговия и производство на хранителни продукти. В случай, че бъдат открити несъответствия с нормативите, инспектиращият орган предоставя предписание за тяхното отстраняване и срок, в който това да бъде направено.

В срок от 15 дни след извършване на проверката, когато не са констатирани нарушения на предписанията и наредбите, ресорният орган издава регистрация на търговския или производствен обект.

В срок от 7 дни след издаване на регистрацията, директорът на ресорната контролна служба издава удостоверение за регистриране на обекта.

Когато в законовия срок съответния контролен орган не е дал с изричен отказ да регистрира даден обект е валиден принципът на ‘’Мълчаливо съгласие’’, т.е. разрешава се производството и търговията с храни в обекта, дори без да е издадена регистрация. Заявителят е длъжен да информира писмено за това съответния административен орган и в случай, че той не предостави изричен отказ да извърши регистрацията, в срок от 7 дни след подаване на уведомлението обектът може легално да започне дейност.

Когато липсва изричен отказ да се извърши регистрация, според принципа на мълчаливото съгласие, административният орган е задължен в срок от 14 дни да впише в регистрите съответния обект.

В случай, че обстоятелствата, подлежащи на вписване се променят, съответната промяна се отразява в регистъра и в удостоверението за регистрация.

Регистрацията на обекти за производство и продажба на храни е безсрочна и може да бъде заличена и обезсилена със заповед на директора на ресорното ведомство в слдените случаи:

 1. Преустановяване на дейност. Прави се по изрично настояване на лицето, упражняващо регламентираната дейност;
 2. Регистрираният обект изменя своята дейност и предназначение;
 3. Констатация на нарушения при спазване на нормативната уредба, създаващи пряка опасност за потребителите в особено големи размери;
 4. Системни нарушения, свързани с безопасността на храните и приложението на системите за самоконтрол;
 5. В случай, че не е изпълнена принудителна административна мярка.

Когато регистрацията е заличена на основание точки 3, 4 и 5 заявителят е лишен от правото да поиска нова регистрация за същия обект.