Регистрация на фирма по ДДС – условия, срокове и стъпки

Законът задължава всички физически и юридически лица, извършващи независима икономическа дейност, облагаемият доход от които надхвърля 50 000 лв за година, да преминат регистрация по ЗДДС. Докато задължението за физически лица остава малко спорно и неясно, то законът важи с пълна сила за юридическите такива. Тук ще се спрем подробно на условията, сроковете и стъпките, свързани с регистрация на фирма по ДДС.

Условия за регистрация на фирма по ДДС

регистриране на фирма по ддсЗа да се регистрира една икономическа структура по Закона за ДДС не е от значение видът на нейната дейност. Основното условие е облагаемият доход за последните 12 месеца да надхвърля 50 000лв, с което възниква и задължението фирмата да премине съответната регистрация. Регистрирането може да стане и доброволно, когато структурата пожелае това. Относно правото на различните фирми, Законът е либерален, но що се касае за задължението – в този случай той е безкомпромисен.

Юридическите лица (фирмите) са задължени в 14 дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнат прага от 50 000 лв. да подадат заявление за регистрация по ДДС в регионалната структура на НАП, към която се числи конкретната фирма. Заявлението за регистрация е по образец и се подава по следния начин:

  • Лично от данъчно задълженото лице, когато това е физически възможно;
  • От лице с представителна функция, когато се касае за фирма или кооперация;
  • От лице с представителна функция, съобразно учредителен договор, когато се касае за не еднолично дружество или осигурителна каса;
  • От акредитиран представител по чл. 135;
  • От лице, което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението трябва да съдържа основание за регистрацията, като към него се прилагат и посочените в правилника за прилагане на закона документи. Част от документите, придружаващи заявлението трябва да бъде и декларация за липса на влязла в сила присъда или започнато наказателно производство срещу юридическото лице.

Срокове

Срокът, в който ще протече регистрирането на дадена фирма по ДДС е строго регламентиран от Закона. В 7 дневен срок от подаване на заявлението, органът, натоварен да извърши регистрацията следва да направи проверка относно основанието за регистрация. Срокът за изпълнение на проверката може да се удължи до 30 дни, когато са налице особени хипотези по чл. 176 а.

Отново в 7 дневен срок след приключване на проверката, органът издава акт за регистрация на фирмата или за отказ, когато е налице мотивирано решение да се откаже регистрирането на дадена структура. При липса на допълнителни спънки и при коректно подготвени и подадени документи, срокът за регистрация по ЗДДС се вмества в рамките на две седмици.

Стъпки по регистрирането

Тъй като самата регистрация е предпоставка за по-специфично данъчно облагане и счетоводна отчетност, става невъзможно функционирането на дадена фирма без участието на добър счетоводител. Макар и максимално ясна, процедурата по ДДС регистрация изисква помощта на добре запознато с нормативната уредба компетентно лице.

Първата стъпка, която обезателно трябва да изминете е да намерите добър експерт-счетоводител, ако вече не сте го направили. Той ще ви разясни всички ползи и минуси на регистрацията и ще ви помогне да изберете вариант, който ще бъде най-рентабилен за вашата структура.

Вашият счетоводител или счетоводен екип, също така ще изготви както заявлението, така и всички придружаващи го документи – прецизно и акуратно, така че да се избегне връщане на подаденото заявление за допълнителни корекции или добавяне на нови документи.

При желание от ваша страна или при невъзможност, лично, като управител на фирмата да подадете заявлението в териториалната структура на НАП, можете да упълномощите своето доверено лице да ви представлява пред данъчните власти, подавайки заявлението от ваше име. Подаването на заявката може да стане и по електронен път, когато фирмата ви разполага с валиден електронен подпис.

Счетоводната отчетност при фирмите, регистрирани по ЗДДС е сложна и специфична ежемесечна дейност. Доверявайки се на добър счетоводен екип, вие си гарантирате пълно спокойствие и максимална изрядност пред данъчните власти и разбира, се бързо и безпроблемно преминаване през процедурата по ДДС регистрация.