Регистрация на ООД

Сред фирмите, опериращи на територията на България не са малко дружествата с ограничена отговорност, познати още като ООД. Този тип фирми представляват съдружие между две или повече юридически лица, като съдружниците формират дружеството с общ капитал от своите дружествени вноски. Разликата между фирмите от типа ООД и останалите – ЕТ, ЕООД, АД и т.н. е съществена, затова е много важно да вземете добре обмислено решение преди регистрирането на такъв вид дружество.

FIRMABG е тясно специализирана във финансово юридическите услуги и може да ви предложи най-добрите правни и счетоводни консултации. Една регистрация на ООД е свързана с голяма отговорност и сложни правно-административни процедури, през които не бива да преминавате сами – не и преди да сте получили експертна консултация от специалисти.

Разполагайки с едни от най-добрите правни и финансови консултанти, ние можем да ви предложим отговор на всички ваши въпроси, което ще ви помогне да вникнете в особеностите на този род стопански организации. Това ще ви позволи да прецените внимателно дали именно този вид фирма е това, което е най-подходящо за вашата дейност и изцяло във ваш интерес.

Ако нашата консултация затвърди вашето решение за регистиране на фирма ООД, вие ще се нуждаете от нашето компетентно съдействие при преминаване на различните административни и юридически процедури. Разполагайки с доверен помощник в наше лице, вие ще си спестите не само много време и нерви, но и не малък финансов ресурс.

Какво включва процедурата по регистрация на ООД?

Съществена част от регистрацията на едно дружество с ограничена отговорност е подготовката на самата процедура. Това включва изготвяне на необходимите документи, при голяма част от които ще се нуждаем от вашето съдействие. За да ви предложим професионална услуга с високо качество е нужно да разполагаме с детайлна и актуална информация и по-конкретно с данните, подлежащи на вписване в различните документи.

Сред тях са:

 • Наименование на юридическото лице/ име на дружеството;
 • Седалище на фирмата и адрес на управление;
 • Данни от личните документи за самоличност на управителя или управителите на сдружението;
 • Данни по документ за самоличност на съдружниците;
 • Информация, относно разпределението на дяловия капитал;
 • Размер на учредителния капитал (не по-малко от 5000 лв).

Наред с вашата регистрация на ООД, ние можем да поемем също процедурите, придружаващи стартирането на всеки нов бизнес, като например:

 • Вписване в търговския регистър;
 • Подаване на заявление за администратор на лични данни;
 • Данъчна регистрация/ регистрация по ДДС;
 • Откриване на банкова сметка;
 • Поръчка на фирмен печат;
 • Изготвяне на фирмени визитки и др.

Възползвайки се от услугите на изключително компетентен и лоялен екип, вие можете да изградите фирма, отговаряща на всички нормативни уредби, действащи в страната, без да се подлагате на излишен стрес и да губите от ценното си време. Вероятно се досещате, че експертната консултация ще ви помогне да спестите средства, избирайки най-подходящите за дейността на вашето дружество данъчни облекчения и отстъпки.

регистрация на оодВ процес на своята дейност, вашето дружество, също така ще се нуждае от нашата помощ при изготвяне на редица правно процесуални документи, свързани с трудово правни взаимоотношения, сключване на договори, търговски и бизнес отношения с други фирми,  изготвяне и подаване на финансови отчети и голям брой счетоводни услуги.

FIRMABG ви предлага своята лоялна подкрепа и компетентно съдействие както при регистрирането, така и в процес на развиване на вашата стопанска дейност. Ние предлагаме професионални счетоводни услуги, като при сключен абонаментен договор, фирмите избрали да се доверят на нашия екип се ползват с отстъпка при останалите услуги.

В цената за регистрация на ООД са калкулирани всички дължими държавни такси. На допълнително заплащане подлежат някои допълнителни процедури, като нотариални заверки и откриване на разплащателни сметки. Размерът на всяка банкова такса се определя индивидуално от различните банкови институции.

Цените, предлагани от нас включват:

 • Държавни такси, изискуеми от търговския регистър + банков комисион;
 • Удостоверение за актуално състояние + банков комисион;
 • Нотариални такси;
 • Такса за услуга;
 • Комисион на банка за откриване на набирателна банкова сметка.

Защо е необходимо да регистрирате своето дружество в Търговския регистър?

От 2007 г насам регистрация на ООД, както и на всички останали търговски структури се извършва в Търговския регистър към Агенция по вписванията, която пък е част от структурата на Министерство на правосъдието. Промяната беше направена с цел да се предостави на търговците възможност за бързо регистриране, а също и да се създаде единен и обществено достъпен регистър, съдържащ данните за всички фирми, опериращи на територията на страната.

Благодарение на тази промяна, самото вписване вече е максимално опростено, без да се налага обнародване в Държавен вестник на актовете, свързани с търговската регистрация или на извършени промени в обстоятелствата на фирмите. Агенцията по вписванията води електронен регистър, от който могат да се направят справки относно учредителни актове, заявления за вписване и всички останали данни, касаещи дружествата. Това позволява на вашите бъдещи партньори, клиенти или кредитори да получат информацията, която ги интересува без да я изискват лично от вас.

Вероятно най-важното улеснение за бъдещите търговци е възможността всяка фирма да се регистрира изцяло по интернет – това е валидно също и при регистриране на ООД, като единствено условие е наличието на електронен подпис. Ползвайки специализирана правна услуга, бъдещите дружества могат да се възползват от отстъпка в размера на държавната такса, тъй като адвокатите и адвокатските кантори разполагат с електронен подпис. Имайте предвид, че при електронно подаване на заявлението за регистрация таксата се намалява наполовина.

Какво представлява процедурата по регистриране на фирма ООД?

Процедурата по регистрация на ООД е достъпна и като цена и като изпълнение. При добре изготвени документи вписването може да се извърши в рамките на 3 до 5 работни дни, а при електронно подаване на заявлението и в по-кратки срокове. За да бъдат изрядно подготвени същите тези документи е необходимо да се следва стриктно регламентираната от закона процедура.

Процедурата протича в следните няколко стъпки:

 1. Запазване на име

Задължително условие при регистрация на фирма ООД е нейното търговско наименование да бъде уникално, т.е. името не може да бъде използвано от която и да е друга фирма. Относно изписването на името, законът дава значителна свобода, както и по отношение на неговото звучене, стига то да не води до умишлена заблуда, да противоречи на добрите нрави или да е в разрез със закона. Запазването на име ви гарантира, че същото няма да се бъде използвано от друга фирма, но за целта се дължи такса в Търговския регистър в размер на 50 лв.

 1. Провеждане на учредително събрание и подписване на дружествен договор

ООД се учредява от най-малко две физически или юридически лица, като за целта се свиква учредително събрание, на което се определя размера на дружествения капитал и капиталовото участие на всеки от съдружниците. Важен момент при провеждане на събранието е подписването на дружествен договор, с който собствениците на капитала приемат управлението на компанията (спрямо дела си в него), избират управител и набелязват стратегията за управление.

Договорът е важна част от процедурата по регистрация на ООД, тъй като той се прилага към останалите документи, необходими за вписването. Дружественият договор се изготвя в стандартна писмена форма, с изключение на случаите, когато съдружник внася недвижим имот към имуществото на фирмата, под формата на апортна вноска. Договорът на дружеството следва да съдържа:

 • Име на фирма, седалище и адрес на управление;
 • Срок на договора;
 • Размер на дружествения капитал;
 • Размер на дяловото участие в капитала на всеки един от съдружниците;
 • Управление и начин на представителство – посочва се управител/управители на дружеството;
 • Права и задължения на съдружниците, а също и привилегии, когато са договорени такива.

Действията, извършени на учредителното събрание се описват в протокол, съставянето на който е част от задължителната процедура при регистриране на ООД. В протокола се записват дневният ред на събранието и взетите на него решения. Протоколът от учредителното събрание също се прилага към документите, нужни за вписването.

 1. Изготвяне на договор за възлагане на управление

Лицето, което ще заеме поста управител на дружеството, когато е трето лице се назначава с договор за възлагане на управление. Той се сключва между собствениците на капитала и новоизбрания управител.

 1. Откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала

За вписване на дружеството е необходимо внасяне на дружествения капитал, като за целта се открива набирателна сметка в банка по избор. Минималният капитал за откриване на капиталово дружество от този тип е 5000 лв, като при учредяването следва да бъдат внесени най-малко 70% от неговия размер и всеки съдружник трябва да внесе поне 1/3 от своя дял в капитала. При откриване на банкова сметка се предоставя учредителният дружествен договор.

 1. Подаване на документите в Търговския регистър

Както многократно уточнихме, подаването на заявлението за вписване и прилежащите към него документи може да се направи по електронен път, като за целта е необходим електронен подпис. Документите за регистрация на ООД се подават със заявление по образец А4, заедно с вносна бележка за внесена държавна такса. Държавната такса за вписване на този вид дружества е 160 лв, като при електронно подаване тя се намалява до 80 лв.