Регистрация на ЕТ

Фирмите, регистрирани като ЕТ са най-голям процент за страната. Този тип стопански организации покриват най-широк спектър от дейности. Вписването им е сравнително по-опростено като изисквания и процедури, но въпреки това, не се заблуждавайте, че да стартираш такава фирма у нас е лесно.

Юридическите и административни процедури при регистрация на ЕТ съвсем не са малко. Подготовката на документацията за тази процедура изисква компетентност, с каквато повечето кандидат търговци не разполагат. Търсенето на компетентно професионално съдействие е най-логичното нещо и именно на тази база, ние от FIRMABG сме разработили своите услуги и предлагаме достъпна цена за тях.

Кои са лицата, отговарящи на условията за регистрация на ЕТ?

Лицата, които могат да се регистрират като еднолични търговци трябва да имат навършени 18 години, да имат постоянен адрес в нашата страна и да не са вписани в Търговския регистър като такива. Тези, за които вписването е невъзможно са: лицата, поставени под запрещение и лишени от право да упражняват търговска дейност, както и лица, обявени в несъстоятелност, осъдени за банкрут или преминаващи производство за обявяване в несъстоятелност.

Ако покривате посочените условия, вие спокойно можете да се впишете като едноличен търговец, за да стартирате избраната от вас стопанска дейност. Нашият екип разполага с богат опит в областта на този тип фирми и може да ви консултира, съдейства или да се заеме изцяло с всички дейности, покриващи процедурата по регистриране на ЕТ. Ние предлагаме както юридическа, така и и административна помощ, така че с всеки аспект от тази процедура можем да се заемем професионално и веднага.

Кои са стъпките, през които преминава регистрирането на едноличен търговец?

 1. Избор на име на фирмата.

Физическото лице, подлежащо на регистрация като ЕТ трябва да избере наименование, под което ще упражнява своята стопанска дейност. Името на фирмата трябва да бъде уникално. Наименованието трябва също да включва личното и фамилно или бащино име на лицето без съкращения, добавено към името на фирмата. Името се изписва на кирилица.

 1. Подаване на заявление

Регистрация на фирма ЕТ се извършва на база подадено Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец. Такова заявление може да се извърши лично от лицето, титуляр на фирмата или от упълномощено от него компетентно лице, като за целта е нужно изрично писмено пълномощно с направена пред нотариус заверка на подписа. Нашият екип извършва вписвания с нотариално заверени от клиентите пълномощни, които ни дават право да ги представляваме пред административни и други органи.

Към заявлението за вписване се предоставят и следните документи:

 • Образец от подписа на търговеца;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.57 и чл. 58, ал 2 и 4 от Търговския закон;
 • Лицензи, разрешителни и удостоверения за професионална правоспособност, в случай че дейността е поставена под специален режим;
 • Разрешение за постоянно пребиваване – за чуждестранни граждани;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, относно истинността на заявените обстоятелства;
 • Пълномощно и декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя – в случай че заявлението се подава от упълномощено лице;
 • Документ за платена държавна такса.

 

регистрация на етВписването на фирмата в Търговския регистър не е единствената стъпка. Необходимо е също регистриране по ДДС, в случай че предметът на дейност, годишния оборот или едноличният търговец го изискват. Данъчното вписване се извършва служебно. Откриването на разплащателна сметка на фирмата също е необходима стъпка, както и изработката на фирмен печат.

FIRMABG може да ви преведе през всички тези тромави, сложни и бавни процедури за много кратък срок и по начин, който ще допринесе за бъдещето на вашата стопанска организация. Цените, които ви предлагаме са ясно регламентирани и включват абсолютно всички дейности, свързани с регистрацията на ЕТ, включително държавните такси. На доплащане подлежат единствено някои допълнителни нотариални заверки и банкови такси.

Защо ЕТ, а не друга правна форма?

За регистрация на ЕТ има много причини, но вероятно най-основателна е цената и по-простата процедура по вписване. Когато сте едноличен собственик на своята фирма, то най-лесно и удобно е да изберете именно тази правна форма, като при нея няма ограничение за най-масово извършваните услуги. Като едноличен търговец, вие можете да търгувате със стоки и услуги, регламентирани от българското законодателство.

Разбира се, при регистрация на ЕТ ползвате цена, много по-ниска от тези, необходими за вписване на капиталови дружества, като под ‘’цена’’ имаме предвид както държавните такси в Търговския регистър, така и тарифите на нашите специализирани услуги, с които ви съдействаме за бързо и безпроблемно преминаване на процедурата.

За да бъдете напълно наясно с какво се обвързвате чрез регистриране на ЕТ, обаче сме длъжни да ви посочим и основната разлика между фирмите с такъв правен статут и капиталовите дружества, а именно: Всеки едноличен търговец отговаря за задълженията на своята фирма с цялото си имущество – фирмено и лично, докато собствениците на дружествата на капитала отговарят единствено до размера на капиталовото си участие. Като ЕТ, вие ще бъдете задължени да покривате вземания с всичко, което имате – имоти, движима собственост, лични финанси и т.н.

Какво може да ви попречи да се регистрирате като ЕТ?

Преди да пристъпите към регистрация на фирма ЕТ е важно да сте подготвени за евентуален отказ от страна на Търговския регистър. Знаейки какви са основните спънки при вписване на този тип фирми е много по-лесно да избегнете основните грешки, с което си гарантирате безпрепятствена реализация на процедурата.

Това, което може да се окаже причина за отказ на вписване е правният ви статут към момента. При предварителна консултация с нашия екип, вие ще можете да научите дали има и кои са основните пречки да се регистрирате като едноличен търговец и така да си спестите не само внесената държавна такса, но и евентуално неудобство. Отказ за вписване ще ви бъде върнат ако:

Сте непълнолетно лице

Много млади българи имат чудесни бизнес идеи с огромен потенциал. Ако, обаче сте непълнолетно лице (под 18 години за нашата страна), то вие нямате право да учредявате собствена фирма. В този случай е най-удачно фирмата да бъде регистрирана на името на ваш доверен близък (най-добре родител) и след навършване на пълнолетие да я прехвърлите на свое име или да я преобразувате във фирма с друг правен статут.

Страдате от сериозни психични заболявания

Ако, поради ментално заболяване законът ви е наложил попечител, въпреки навършеното пълнолетие, то в този случай трудно бихте могли да направите регистрация на ЕТ със собственото си име. Предвид факта, че законът ви освобождава от отговорност, поради психическа непригодност, е невъзможно той да ви позволи да оперирате в сфера, в която отговорността за собствените действия е основна гаранция, че ще бъдете изряден участник на пазара.

Обявен сте в несъстоятелност

Физически и юридически лица, обявени в несъстоятелност нямат право да се регистрират като еднолични търговци. Забраната важи и в случай, че към момента на регистрацията сте в производство за обявяване в несъстоятелност, както в качеството си на физическо лице, така и като управител или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност в последните две години. В случай, че имате обвинения за несъстоятелност, то правата ви към момента на вписването трябва да бъдат възстановени.

Каква е цената и какво включва?

Цената при регистриране на ЕТ е най-ниска и като държавни такси и като специализирана услуга от правно-счетоводна кантора. За вписване на този тип фирми не се изисква начален капитал и внасянето му в специално открита за целта набирателна сметка. Цените, които ние от FIRMABG предлагаме за тази услуга са едни от най-изгодните на територията на София и включват голям брой технически и юридически операции.

Нашето участие в създаването на вашата фирма не приключва с нейното вписване в ТР. При желание от ваша страна, ние ще ви съдействаме при процедурите, свързани с легализирането на основната ви дейност, като в пълния ценови пакет сме включили:

 • Изготвяне на фирмен печат;
 • Откриване на набирателна сметка в банка по ваш избор;
 • Регистрация като администратор на лични данни;
 • Регистриране на търговски обект;
 • Получаване на лиценз за дейност – когато дейността ви подлежи на специален разрешителен режим;
 • Регистрация на фискални устройства и др.

Държавните и административни такси, които трябва да заплатите за регистрация на ЕТ също са изключително ниски. В търговския регистър ще трябва да заплатите такса от 30 лв при подаване на заявлението на място и 15 лв при подаване по електронен път. 6-10 лв е нотариалната такса за заверка на подписа. Към тези такси обикновено се добавят допълнителни суми за принтиране на документи и такса за банков превод при заплащане на държавната такса.