Публикуване на ГФО – Срокове, документи, санкции

Търговският закон задължава всички юридически лица, вписани в Търговския регистър да изготвят своите Годишни финансови отчети, касаещи дейността на представляваните от тях структури за предходната финансова година. Повечето търговци са запознати с тази процедура и стриктно подават своите ГФО в посочения от Закона срок – 31-ви март.

Не всички стопански предприятия обаче знаят, че за част от тях законът предвижда също публикуване на ГФО в определени икономически издания, в интернет или в Търговския регистър. Мястото, където ще се извърши публикацията се определя от вида и дейността на конкретната фирма или сдружение с нестопанска цел. Тук ще разгледаме сроковете, касаещи публикуването, необходимите документи за обявяване на ГФО и санкциите, предвидени от закона при неизпълнение на тази разпоредба. За това, дали вашата организация е засегната от този закон, най-добре може да ви информира юрист или вашият счетоводител.

Срокове за изготвяне и публикуване на ГФО

обявяване на ГФОКакто вече споменахме, срокът за подаване на годишен финансов отчет е 31-ви март, докато крайната дата за неговото публикуване е 30 юни на същата година. Публикуването на отчета в Търговския регистър касае търговските дружества, подлежащи на независим финансов одит, докато поместването на данните в електронни и други икономически издания засяга предимно организациите с нестопанска цел, професионалните сдружения и дружествата, регистрирани по ЗЗД (закон за задълженията и договорите).

Сроковете важат както за активните предприятия, така и за предприятията, които не са имали дейност през предходната отчетна година. За всички остава задължението да публикуват своите ГФО в ТР, като отпада задължението да се подават отчети в НАП и НСИ. Заявители на отчета могат да бъдат:

 • Едноличните собственици на фирмите;
 • Юрист, упълномощен да представлява организацията пред Агенция по вписванията с нотариално заверено писмено пълномощно;
 • Съставителят на ГФО, като в случай, че това е наето за целта лице (счетоводител), то също трябва да има заверено пред нотариус писмено пълномощно.

Кои са нужните документи

Документите, свързани с публикуване на ГФО са:

 • Заявление за обявяване на ГФО (образец Г2) може да се вземе от АП или да се изтегли от сайта на агенцията;
 • Годишен финансов отчет на предприятието или дружеството за предходната финансова година;
 • Протокол от решението на управляващия орган (общо събрание на съдружниците или решение на едноличния собственик) за приемане на отчета за годината. Този документ не касае едноличните търговци;
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства (Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР),подписана от заявителя;
 • Документ за платена държавна такса. Таксата за публикуване на ГФО е 40 лв към момента, като при отпечатване по електронен път, тя се намалява наполовина и става 20лв.
 • Когато документите се подават от упълномощени лица се прилагат също нотариално заверените пълномощни, като в случай, че упълномощено лице влиза в ролята на приносител се прилага също Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР;
 • В случай, че се ползва пълномощно, с което заявителят упълномощава приносител, заявлението по образец Г2 следва също да носи нотариална заверка на подписа.

Санкции, наложени от закона

Когато юридическите лица, задължени да публикуват своите годишни финансови отчети не изпълнят част или цялата разпоредба, Законът за счетоводството предвижда строги санкции, с които смятаме, че всички засегнати лица трябва да бъдат запознати. Така например, има разлика в паричните санкции, налагани съобразно Закона за счетоводството и Закона за Търговския регистър, като едно нарушението може да бъде санкционирано по единия или и по двата закона.

Размерът на паричните наказания според Закона за счетоводството е:

 • За юридическото лице/търговец – от 500 до 3000лв;
 • За отговорното (длъжностно) лице – от 500 до 2000лв.

Глобите съобразно Закона за търговския регистър са в размер:

 • За юридическо лице/търговец – от 500 до 1000лв;
 • За отговорно (длъжностно) лице – от 100 до 500лв.

Това са санкции, касаещи първо нарушение. При повторно такова, размерът на глобите се удвоява.