Публикуване на ГФО – изисквания и срокове

публикуване на ГФОЧл. 38 от обновения Закон за счетоводството съдържа всички условия, разглеждащи публикуване на ГФО (годишни финансови отчети), които фирмите и лицата, задължително подлежащи на финансов одит от независим одитор са ангажирани да поместват в определен срок, съобразно Закона за счетоводството. Ал. 10 от ПЗР на счетоводния закон посочва, че изготвянето и одитирането на отчетите и докладите за дейностите за предходната 2015-та година се провеждат съобразно Закона за счетоводство, претърпял отмяна, докато условията, касаещи публикуването на отчети се разглеждат от новия закон.

Кои са лицата, обвързани със задължение да отпечатват годишните си отчети?

 • Всички търговци, разглеждани като такива от Търговския закон;
 • Лица с юридически статут, създадени с неикономическа цел, извършващи дейност, полезна за обществото;
 • Всички останали стопански структури, задължително подлежащи на финансов одит от независим одитор;

Какъв е редът и кои са сроковете за публикуване на ГФО за различните структури и лица?

Търговците, по смисъла на закона публикуват своите отчети чрез заявка за вписване и предоставяне на отчетите в Търговския регистър. Крайният срок за тях е 30.06 на следващата календарна година;

Юридическите лица, извършващи дейност в полза на обществото публикуват своите ГФО, като подават заявка за вписване, заедно с отчетите в Централния регистър на правосъдното министерство, следвайки условията и реда, посочени в ЗЮЛНЦ. Срокът за тях 30.06 на следващата година.

Всички останали стопански структури, задължително подлежащи на финансов одит поместват  своите отчети в икономически издания или интернет сайтове. Срокът за тях е също 30 юни.

Кои са стопанските структури и лица, които не са задължени да публикуват своите финансови отчети за предходната година?

Освободени от задължението да публикуват своите ГФО са следните лица и икономически субекти:

Търговци, регистрирани като ЕТ, неподлежащи на задължителен независим одит;

Микропредприятията, които до края на разглеждания период (31 декември) не са надвишили поне два от следните критерия:

 • Стойността на активите според баланса не надхвърля 700 000лв
 • Имат нетни приходи от извършени продажби до 1 400 000 лв;
 • Средният брой на наетите лица е 10 души за разглеждания отчетен период.

Текстът, който разглежда правото на тези структури да не публикуват ГФО е чл. 19, ал.2 от новия закон за счетоводството. За тези лица и структури остава задължението да публикуват в Търговския регистър данни с различен обем и съдържание.

Тези предприятия се възползват от облекчен режим на финансова отчетност по смисъла на отменения Закон за счетоводството и по-конкретно § 1, т. 15 от ДР на закона.

На каква отчетност подлежат микропредприятията?

Микропредприятията, неподлежащи задължително на независим одит са обвързани със задължението да публикуват отчет (баланс) за финансовото си състояние, заедно с приложение или пояснителни приложения.

Микро предприятия, подлежащи на независим финансов одит са задължени да поместят: отчет за финансово състояние (баланс); отчети за приходно/разходна част и всеобхватния доход за разглеждания период; пояснителни приложения; доклад за дейността през годината и доклад от извършения одит.

Как стои въпросът при предприятията от типа ‘’малки’’?

По смисъла на новия Закон за счетоводството и по-конкретно чл. 19, ал.3, като малки предприятия се разглеждат стопанските структури, които към края на разглеждания в отчета период (31-ви декември) не надхвърлят поне два от посочените показатели:

 • Стойността на активите, според баланса не надвишава 8 000 000лв;
 • Чистият доход от продажби не надхвърля 16 000 000лв;
 • Средният брой на наетите лица не надвишава 50 души за разглеждания период.

Предприятията от типа ‘’малки’’, за които важи облекчената форма на отчетност или тези, които не отговарят на изискванията са задължени да предоставят следните данни за предходната отчетна година:

Малки фирми, неподлежащи на задължителен независим одит следва да публикуват: отчет за финансовото си състояние (баланс) и пояснителни приложения;

Предприятията от типа ‘’малки’’, за които е валиден облекчен режим на отчетност и които задължително подлежат на независим одит публикуват: отчет за финансовото си състояние (баланс); отчет за приходно/разходната част и всеобхватния приход за разглеждания период; пояснителни приложения; годишен доклад за дейността; доклад от извършения одит.

Малки предприятия, които не използват облекчен режим по отношение на финансовата отчетност, според отменения Закон за счетоводството са длъжни да публикуват:

 • Отчет за финансовото си състояние (баланс);
 • Отчет за приходно/разходната част и всеобхватния доход за периода;
 • Отчет за паричните движения;
 • Отчет за собствения капитал и промените, свързани с него;
 • Пояснителни приложения;
 • Годишен доклад за дейността;
 • Доклад от извършения одит.

Предприятия от типа: средни, големи и такива от обществен интерес са длъжни да направят публикация на своите ГФО по указания ред.

Предприятия, задължени да публикуват годишни финансови отчети, които са пропуснали да го направят подлежат на следните наказания:

Глоба в размер от 200 до 3000лв – за ръководителя на структурата;

Имуществени санкции в размер 0.1 – 0.5% от чистия приход от продажбите за отчетния период – за предприятието. Сумата е на по-малка от 200лв;

Не се определят наказания, когато отчетът е първоначално заявен за публикуване в срок, след което е постановен отказ по Закона за ТР и 14 дни след влизането му в сила е внесена повторна заявка за публикуване. В този случай се приема, че ГФО е публикуван в законовия срок.