Процедура по смяна на управител

смяна на управителУправителят на едно капиталово дружество е ключова фигура, натоварена с едни от най-важните управленчески и представителни функции. Управителят е лицето на една фирма – той я представлява пред клиенти, партньори и административни институции, а наред с това организира и ръководи дейността на дружеството. Управителят се назначава с основаването на фирмата и обикновено е посочен в учредителния договор, подписан от Общото събрание на съдружниците – при ООД или в учредителния акт, подписан от едноличния собственик на капитала – ЕООД.

Избирането и смяната на управител при капиталовите дружества подлежи на вписване в Търговския регистър. Това означава, че действието не може да бъде своеволен акт, а строго регламентирана процедура, която трябва да се изпълни прецизно стъпка по стъпка, с изготвяне на необходимите документи, с които се вписва промяната в обстоятелствата.

Как протича процедурата по смяна на управител?

За да бъде ясно на всички структури, на които предстои такава процедура, тук ще се постараем да я обясним максимално изчерпателно и на достъпен език, за да се избегнат всякакви изненади и вероятни грешки при нейното изпълнение. Заедно с отделните стъпки ще посочим и кои са нужните документи, които следва да бъдат изготвени, за да се гарантира успешната реализация на процедурата. Повечето дружества поверяват задачата на опитен специалист, което е единственото вярно решение. Ако решите да действате сами, ето какво трябва да знаете:

Стъпка 1: Вземане на решение за смяна на управител

Решението за смяна на управител на Търговско дружество се взема от едноличния собственик на капитала, когато фирмата е ЕООД и от общото събрание с обикновено мнозинство. Когато решението се взема от Общото събрание, се изготвя протокол от него, в който са вписани дневния ред и взетите от съдружниците решения. Задължително условие е в протокола да има точка, отразяваща смяна на управителя, както и такава, посочваща изменение на дружествения договор или учредителния акт – при ЕООД.

Стъпка 2: Кой следва да подаде документите за смяна на управител?

Има значение кой ще входира документите за смяна на управителя, за да бъде изпълнено условието, посочено в Търговския закон. Например, когато се назначава нов управител без да се освобождава стария, то документите могат да се подадат от всеки един от тях. Когато, обаче с назначаването на нов управител се освобождава досега действащият, т.е. вписва се нов и се отписва стария, то заявлението се подава от новоизбрания управител.

Стъпка 3: Изготвяне на документите

Документите, с които ще бъде вписана в ТР смяната на управителя се подават от новоназначения управител, като освен изготвен протокол, същият трябва да изготви и останалите документи, изискуеми от Агенция по вписванията. Това са:

  • Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ(задължителна);
  • Декларация по чл. 142 от ТЗ (незадължителна);
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР;
  • Нотариално заверен образец от подписа на новоназначения управител;
  • Заявление по образец А4, с което се подават документите за вписване.

Необходимо е да посочим, че в полето на заявление А4, отразяващо информацията за управителя се отбелязва ‘’заличаване’’, в случаите когато старият управител се освобождава. Коректно изготвените документи и стриктното следване на посочените в закона стъпки ви гарантират вписване на промяната в рамките на 3 до 5 работни дни.