Прехвърляне на фирма – какво представлява процедурата?

Процедурата по прехвърляне на фирма не може да бъде разгледана като универсално действие, защото този термин включва различни по вид юридически и административни процедури. В някои случаи зад този термин се крие продажба на част от дружествени дялове, а в други става въпрос за продажба на цели дялове, с което автоматично се извършва прехвърляне на компанията от един собственик на друг. Тук ще разгледаме различните възможности за прехвърляне с произхождащите от тях промени в обстоятелствата.

Прехвърляне на дружество с ограничена отговорност

Тук възможните варианти са два:

  • Продажба на дружествените дялове от един съдружник на друг;
  • Продажба на част от дружествения капитал на едноличен собственик на друго лице.

прехвърляне на фирмаИ в двата случая от едно такова действие следва промяна в управленческия модел на структурата, както и преобразуване на правната форма на самото дружество. Така например, ако един от съдружниците в едно ООД продаде своя дялов капитал на другия, то вторият става едноличен собственик на капитала, което автоматично преобразува компанията в ЕООД и обратно – когато едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност продаде част от своя дял на друго лице, възниква съдружие, което трансформира фирмата в ООД.

Възможен е разбира се и трети вариант, при който едноличен собственик на дружество прехвърля всички свои дялове на друго лице. Тогава имаме фактическо прехвърляне на фирмата със запазване на нейния юридически статут. В обобщение трябва да поясним, че в зависимост от това какви действия са предприети, процедурата може да доведе до пълна промяна в управлението на фирмата или само до разместване на членствените правоотношения – главно при дружествата от типа ООД.

Прехвърляне на ЕТ

Единственият вариант за изпълнение на тази процедура е сделката да се осъществи чрез нотариално заверен договор. Прехвърлянето на фирмите на едноличните търговци представлява продажба на предприятието, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Тъй като при този вид фирми липсват дружествени дялове, те се прехвърлят изцяло, като договорът за продажба се вписва в Агенция по вписванията по партидите и на двете страни по сделката – на този, който я прехвърля и на този, който я придобива.

Относно възможни останали задължения към кредитори, чл. 15, ал. 3 от Търговския закон сочи, че когато не е договорено друго с кредиторите, отчуждителят отговаря солидарно с правоприемника до размера на получените права, т.е. и двете страни по сделката са ангажирани с погасяване на задълженията, като кредиторите са задължени при изискуемо вземане да го потърсят първо от отчуждителя.

Част от процедурата по прехвърляне на фирма ЕТ включва уведомяване на местната дирекция на агенцията по приходите. Това следва да се направи преди фактическото сключване на договора и по-конкретно – в седем дневен срок преди вписване на сделката в Търговския регистър, продавачът трябва да уведоми териториалната дирекция на НАП по месторегистрация. В случай, че фирмата се прехвърля заедно с недвижим имот или вещно право върху такъв, сделката следва да се впише също и в Имотния регистър.

Защо трябва да използвате услугите на специалист за тази процедура?

Както вероятно сте разбрали, прехвърлянето на една фирма е сложна процедура, изискваща много внимателно планиране и подготовка на сделката, особено когато тя касае запазване на част от правата върху фирмените активи и управление.

Избирайки компетентните услуги на юрист, вие си осигурявате професионална консултация, изготвяне на необходимата документация и входирането ѝ в Търговския регистър. Това, което ще се изисква от вас е единствено посещение при нотариус за заверка на съответните документи.