Необходими документи за регистрация на фирма

документи за регистриране на фирмаРегистрацията на различни като вид и дейност фирми, представлява съвкупност от процедури, поемани най-често от добре запознати с материята юристи. Тъй като вписването на различните икономически структури е свързано най-вече с изготвяне на необходимата документация, тук ще се спрем основно на видовете документи, необходими за регистрация на фирма, посочени в Търговския закон, и по-конкретно на изискванията, касаещи фирмите от типа: ЕТ, ЕООД и ООД.

Документи за регистрация на ЕТ

Според чл.58 (1) на Търговския закон, регистрация на Едноличен търговец се извършва въз основа на заявление, което трябва да съдържа следните данни:

 • Лични данни на лицето, което ще бъде регистрирано като ЕТ – име, адрес, ЕГН, местожителство;
 • Име на фирмата, под което ще бъде извършвана стопанската дейност;
 • Седалище на фирма и адрес на управление на дейността;

Заедно с коректно попълненото заявление се предоставя и нотариално заверен образец от подписа на лицето, което ще бъде вписано като едноличен търговец, а също и декларация, удостоверяваща, че същото не е лишено от право да упражнява търговска дейност.

Документи за регистрация на ЕООД/ООД

Разликата между дружества от типа ЕООД и ООД се състои главно в броя на собствениците на капитала. Докато фирмите, вписани като ЕООД имат един едноличен собственик на основния капитал, то дружествата с ограничена отговорност ( ООД) представляват обединение на две или повече лица с цел извършване на търговски операции с общ дялов капитал. Размерът на дяловия капитал на отделните съдружници може да бъде равен или различен за всеки един от тях.

Необходими документи за регистрация на фирма ЕООД/ООД са:

 • Дружествен договор, който се обявява;
 • Документ, посочващ данните на управител/управители на дружеството;
 • Документ за внесен минимум от капитала – в случай, че дружеството се регистрира с капитал по-висок от посочения в закона, трябва да бъде внесен 70% от посочения капитал.

По-подробният списък с документи, които следва да бъдат изготвени и представени в Агенция по вписванията са:

 1. Бележка за внесен капитал, издадена от банката;
 2. Съгласие за поемане на управление и спесимен, представляващ образец от подписа, нотариално заверен и подписан от управителя на дружеството;
 3. Учредителен акт, който съдържа:
 • Име, седалище и адрес на управление на дружеството;
 • Имена и лични данни на съдружниците;
 • Име и лични данни на управителя;
 • Предмет на дейност;
 • Размер на капитала.

Според Закона за търговския регистър всеки търговец е длъжен да оповести обстоятелствата, подлежащи на вписване. Това изискване налага много прецизно и коректно изготвяне на документите, поради което съветваме всички бъдещи търговци, на които предстои регистриране на фирма да използват услугите на компетентен юрист или правна кантора, която да се заеме с всички дейности, свързани с вписването на тяхната фирма в Търговския регистър.

Размер на държавните такси

Размерът на държавните таксите, които се заплащат при регистрация на фирми от типа ЕООД, ООДи ЕТ са както следва:

Регистрация на ЕТ:

 • Държавна такса за вписване в Търговския регистър – 35лв
 • Заявление за запазване на фирма – 50лв – не е задължителна
 • Нотариална заверка на подпис – 7лв
 • Фирмен печат – 7лв

Регистрация на ЕООД/ООД:

 • Държавна такса за вписване в Търговския регистър – 160 лв
 • Заявление за запазване на фирма – 50лв – не е задължителна
 • Нотариална заверка на подпис – 7лв
 • Фирмен печат – 7лв

Когато документите се подават в Търговския регистър по електронен път, държавната такса се намалява наполовина.