Необходими документи за регистрация на ЕООД

регистриране на еоод фирмаРегистрирането на фирма като еднолично дружество с ограничена отговорност е дейност, към която малко бъдещи бизнесмени биха подходили лековерно и безотговорно. Дори вписването на Едноличен търговец изисква определени познания върху материята и много прецизно изготвяне на нужните документи, а какво остава за едно дружество, при чието учредяване се изискват учредителен протокол, дялов капитал, устав и т.н.

Тук ще се спрем на това, кои са необходимите документи за регистрация на ЕООД, като го правим с идеята само да ви информираме, а не да ви даваме инструкции, които сляпо да следвате. Документите, нужни за регистрация на фирма от такъв тип са различни за повечето структури и се изготвят индивидуално на база особености на структурата и вида на нейната дейност. Нашият съвет е да използвате специализирани услуги, като оставите на експертите да се погрижат за попълване и окомплектоване на целия пакет документи.

Кои са документите за регистриране на ЕООД, които вероятно ще ви бъдат нужни?

Много сайтове предлагат възможност за изтегляне на пакета с документи, нужни за регистриране на ЕООД, които собствениците да попълнят самостоятелно и да подадат лично в системата на Търговския регистър. Тази възможност не прави процедурата по-изгодна като цена, тъй като държавната такса за подаване на място е 110лв, докато при внасяне на заявлението за регистрация по електронен път, тя се намалява наполовина.

Специализираните кантори предпочитат подаване на документите чрез електронен подпис, което ви пести част от таксата. Ако, въпреки това държите да изготвите сами документацията, ето какво ще ви бъде нужно:

 • Учредителен акт

Този документ трябва да съдържа: Име на дружеството, заедно със седалище и адрес на управление; имена и лични данни на едноличния собственик и/или съдружниците; вид на основната дейност.

 • Съгласие за приемане на управление

Този документ трябва да съдържа образец от подписа (спесимен) на едноличния собственик. Той трябва да има нотариална заверка и да бъде подписан от управителя на дружеството.

 • Бележка за внесен капитал

Всяко дружество от типа ЕООД трябва да открие своя набирателна сметка в банкова институция по избор. След внасяне на дружествения капитал, банката издава бележка, която се прилага към останалите документи.

 • Учредителен протокол

Това е документ, който трябва да представи взетите по време на учредителното събрание решения, както и дневния ред, по който събранието е протекло.

 • Решение за назначаване на управител на дружеството

Това решение се взема от едноличния собственик на капитала, като управител може да бъде както собственика, така и външно лице, посочено от него.

 • Заявление по образец А4

Това е декларация за вписване на обстоятелствата относно ЕООД, която е добре да се попълни от експерт юрист или друго компетентно лице.

 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР).

Този документ трябва да носи подписа на заявителя. С нея се декларира истинността на заявените обстоятелства.

 • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР.

С нея се декларира, че всички документи са представени от заявителя и също трябва да носи неговия подпис.

 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ).

Отново задължително подписана от заявителя. Касае забрана за конкурентна дейност.

 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ.

Чрез нея, с подписа си заявителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.

 • Заявление за запазване на фирма (Д1)

Този документ касае запазването на име на дружеството. Неговото присъствие не е задължително, когато е извършена безплатна проверка дали името, с което фирмата ще бъде вписана е свободно.

 • Лиценз/разрешително за дейност

Този документ се прилага, когато предметът на дейност на фирмата попада под лицензионен режим.