Начисляване на ДДС при предоставяне на услуги в чужбина

Въпросите, свързани с начисляване на Данък добавена стойност касаят голяма част от българските доставчици на услуги, опериращи извън пределите на нашата страна, както и тези, работещи с чуждестранни фирми и физически лица, поданици на други страни, чиято дейност е базирана в България. В настоящия материал ще се опитаме да внесем някои разяснения по този казус с уговорката, че материята е строго специфична и налага вниманието на експерт счетоводител или специалист по международни търговски отношения.

Винаги ползвайте услугите на професионалист, когато става въпрос за начисляване на ДДС, тъй като всяка търговска операция подлежи на индивидуално разглеждане и е трудно да се намери универсално тълкование на закона за всеки отделен случай.

Защо е важен въпросът за начисляване на ДДС при предлагане на услуги извън България?

Пазарът на услуги в България е сравнително малък, което принуждава голяма част от фирмите и физическите лица, опериращи в сферата на услугите да потърсят клиенти извън пределите на страната ни. Всяка търговска операция, обаче е свързана с редица данъчни процедури, в това число и начисляването на данък добавена стойност, което налага да внесем малко яснота по този така важен казус.

Кои са факторите, определящи начисляването на ДДС при предоставяне на услуги в други страни?

ддс за чужбинаПри предоставяне на услуги към външни потребители трябва да се съобразим с конкретната ситуация, за да можем да определим размера на начисления ДДС. За целта е необходимо да си отговорим на два основни въпроса, а именно:

  • Кой потребява услугата?
  • Къде се осъществява дейността?

Нека се опитаме да отговорим и на двата въпроса:

  1. Когато българско физическо или юридическо лице предоставя услуга извън пределите на страната, определянето на ДДС (нужда от начисляване на такъв и размер) се обуславя от това кой е крайният потребител – друг търговец или краен потребител, т.е. дали видът на услугата е от типа ‘’Бизнес към бизнес’’ или е от естество ‘’Бизнес към краен потребител’’.

Важно е да поясним кои субекти се приемат за бизнес клиенти. Това са:

  • Фирми;
  • Организации със статут на фирми – неправителствени организации, държавни органи и др.;
  • Физически лица, упражняващи стопанска дейност.
  1. На втория въпрос – Къде се осъществява услугата можем да отговорим, едва след като уточним кой е нейният ползвател, а именно: дали това е друг бизнес доставчик или краен потребител. В първия случай, когато услугата е от типа Бизнес към бизнес, за място на сделката се приема адресът на бизнес клиента, което освобождава доставчика от задължението да начислява ДДС. Когато услугата се предлага на краен потребител, за място на сделката се приема адресът на доставчика, т.е. той следва да начисли данък добавена стойност.

На какъв принцип се определя размерът на ДДС?

Размерът на данъка, който следва да се начисли за услугата се определя индивидуално спрямо някои специфични фактори. Така например, когато българска фирма доставя услуга на чуждестранно физическо лице, то размерът на ДДС се начислява спрямо ставката, валидна за нашата страна, а именно – 20%. Когато получателят е бизнес клиент, фирмата получател следва да начисли данъка, спрямо ставката в собствената си държава.

Винаги ли е валидно горепосоченото правило?

Законът рядко е общовалиден за всеки отделен случай и при начисляване на ДДС за услуги в чужбина правилото също подлежи на тълкувания спрямо отделните дейности. За пример ще вземем две ключови услуги, които са изключение от горепосоченото правило, а именно:

  • Транспорт на стоки и пътници;
  • Провеждане на културни, спортни и други подобни мероприятия с предвидена такса за участие.

При транспортни услуги, включващи превоз на пътници извън пределите на България, размерът на ДДС се определя на база ставката във всяка страна, през която се преминава, спрямо изминатото разстояние. Когато става въпрос за транспорт на стоки към краен потребител от България към страна, членка на Европейския съюз, начисленият ДДС е в размерът, валиден за България – в случая 20%.

Когато услугата касае организиране на културни и спортни мероприятия с начислена такса за участие, начисленият ДДС е в размер, съответстващ на определения за страната, в която се провежда събитието.

Облагане на услуги, извършени в страни извън Европейския съюз

Когато крайният ползвател на услугата е позициониран в страна, извън европейската общност, по правило фирмата-доставчик на услугата не начислява данък добавена стойност. Такъв се начислява от ползвателя на услугата и се внася в бюджета на страната, в която е позициониран клиентът.