Ликвидация на фирма и всичко свързано с процедурата

Какво представлява ликвидацията?

ликвидация на фирмаСпоред буквата на закона, ликвидацията е последната фаза, в която едно търговско дружество съществува като такова.  Тази стъпка следва, когато структурата е прекратила своята основна функция, била тя търговия, производство или друг вид стопанска дейност. Когато от страна на дружеството липсва каквато и да е активност на пазара се преминава към процедура по ликвидирането му, като такова.

Самият процес налага да се извършат определени действия, разпоредени от специално назначено за целта компетентно лице, наричано за кратко ‘’Ликвидатор’’. Смисълът от строго регламентираните от него действия е да се постигнат няколко основни цели, като например:

 • Приключване на текущи сделки. Това означава да се изпълнят поетите ангажименти и да се съберат всички вземания, дължими към дружеството;
 • Събиране на изискуеми вземания, които не са вписани в дружествения договор. Това са най-често несъбраните от съдружници и акционери вноски;
 • Погасяване на всички дължими плащания към частни и държавни институции, например кредитори, данъчни и други административни органи;
 • Осребряване на дружественото имущество. Всички налични активи следва да се преобразува във финансови средства, включително недвижимо имущество, техника, автопарк и готова продукция;
 • Разпределение между съдружниците на наличните финансови средства, останали след погасяване на задълженията;
 • Заличаване на дружеството от Търговския регистър, което е финалната стъпка от процедурата по ликвидация, след която структурата престава да съществува.

Кое налага ликвидацията?

Една ликвидация може да бъде доброволно или принудително извършена. Към нея най-често се прибягва по желание на управителния съвет на дружеството, но в някои случаи, тя може да бъде принудителна мярка, наложена от съда или обстоятелствата – най-често след отнемане на разрешително за упражняване на дейност, която е единствен приоритет на структурата.

Когато се допуска, че фирмата все още разполага с активи, подлежащи на осребряване, ликвидацията се налага като мярка от само себе си.

Сроковете, в които процедурата трябва да завърши се определят от ликвидатора, като те подлежат на промяна в случай на необходимост.

Правни последици, съпътстващи ликвидацията

С цел да бъде публично оповестена промяната в статута, следва в Търговския регистър, заедно с името на дружеството вече да се добавя фразата ‘’В ликвидация’’. По този начин всички клиенти и партньори на фирмата, както и останалите участници на пазара ще бъдат наясно, че тя съществува единствено, докато изпълни поетите ангажименти и задължения.

Изменения във функцията на дружествените органи

Изменя се и функцията на дружествените органи. Без значение какъв е видът на дружеството, в работата на неговите органи настъпват следните изменения:

 • Тъй като по време на процедурата ликвидаторът е управител и представител на фирмата, то досегашното управление престава да действа;
 • Ръководният орган, който най-често е Общото събрание на дружеството продължава да функционира, но с изменени правомощия. То вече не може да изменя предмета на дейност, капитала на дружеството или неговото име. Предвид специфичните обстоятелства, то придобива права, касаещи производството по ликвидация, като определяне на сроковете, в които тя трябва да бъде завършена или размера на възнаграждението на ликвидатора;
 • Контролните органи на съответните дружества – надзорен съвет при АД и контрольори при ООД имат право да контролират действията на ликвидатора. Те си запазват правото на достъп до фирмените книжа, за да проследяват действията, извършени по ликвидацията.

Изменения на правомощията и задълженията на акционерите и съдружниците

При процедурата по ликвидация настъпват и някои изменения, свързани с правата и задълженията на съдружниците и акционерите. Техният статут се запазва, но се променят следните аспекти, свързани с тяхната функция:

 • Предвид промяната в обстоятелствата се губи правото на дивиденти, които са част от печалбата;
 • Правото на ликвидационен дял се изменя в активно състояние. Това означава, че паричната стойност на част от дружествените активи ще бъде изплатена едва след погасяване на всички изискуеми плащания. Нейният размер се определя от размера на капиталовия дял за всеки отделен съдружник;
 • Задълженията по неизплатените вноски се запазват като тежест за всички съдружници и акционери;
 • Съдружниците и акционерите, притежаващи 1/20 част от дружествения капитал имат правото да поискат съда да наложи смяна на ликвидатора. При дружествата от типа ООД такова право имат съдружниците, притежаващи 1/10 част от капитала.

Забележка:

Прекратяването на дейност поради ликвидация и назначаването на ликвидатор следва да бъде отбелязано в Търговския регистър.

Важно е да се прави разграничение между ликвидация и обявяване на дружество в несъстоятелност. Второто е принудително наложена мярка, когато дружеството не е в състояние да погасява своите задължения към кредитори, партньори и държавни институции.

Ако в процес на ликвидацията ликвидаторът установи, че парични средства след погасяване на изискуемите плащания няма да бъдат налични, процедурата може да бъде променена в производство по обявяване в несъстоятелност. Право да поиска откриване на такова производство, освен ликвидатора има и всеки кредитор, на който дружеството е неспособно да се издължи.

Производството по ликвидация се прекратява автоматично след влизане в сила на решението за откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност.