Кое отличава start up компаниите от останалите?

Това, което отличава стартъп компаниите от всички останали новосъздадени фирми е потенциалът за бързо развитие. Различното при една новосъздадена структура е бързият темп на растеж, дължащ се на реализирането на идея или бизнес модел със сигурен шанс за високи печалби и бърза възвръщаемост на инвестициите.

Според серийният предприемач и създател на Customer Development методологията Стийв Бланк, това, което е нужно на една новосформирана компания, за да се нарече start up е потенциалът ѝ да расте и то в кратки срокове. Погрешно е схващането, че всички стартъп компании трябва да се занимават с технологии, да се финансират от така наречените рискови капиталисти или да са създадени с цел продажба на компанията – exit . Всичко, с което можем да ги асоциираме е възможността за бърз и сигурен растеж.

Каква е основната функция на start-up компаниите?

start up компанияОсновната задача на стартъп компаниите е да открият бизнес модел, който е повтаряем и мащабируем. Това е и съществената разлика между тях и всяка голяма компания – последните прилагат познати бизнес модели, докато стартъпите се опитват да намерят мащабируем и повтаряем бизнес модел. Различните Start up компании имат различна финансова цел и използват разнообразни стратегии за финансиране. Дори разликата в екипите прави впечатление.

Най-лесният начин да се отличи една такава компания е при своето представяне да успее да изтъкне доводи защо именно нейната идея предстои да предизвика бум на пазара. Потенциалът на една бизнес идея си личи отдалеч, особено за опитното око на финансиста. Добрият инвеститор знае, че разликата между голямата компания и един стартъп е както идеологическа, така и организационна, а от там идва и разликата в стратегията за финансиране.

Какъв екип трябва да стои зад една Start Up компания?

Говорейки за разлика между стартъпите и всички останали новосъздадени фирми, не можем да не посочим и съществените разлики в организационната им структура. Ако трябва да открием универсален модел за стартъп екип, то това е:

  • Численост – 2 до 5 души. Това е оптималният брой на екипа, както показва практиката и бизнес модела.
  • Повече от половината членове на екипа трябва да бъдат изключителни специалисти в областта, в която оперира компанията. Това позволява да се реализира идеята без чужда помощ и да се осигури добра комуникация с първоначалните клиенти, така че да се постигне бърза адаптация на продукта;
  • Добро познаване на пазара. Екипът трябва да е не само напълно отдаден на идеята, но и да познава в детайли пазара, на който ще се реализира неговия продукт. Това позволява да се задоволи търсенето и да се предложи нещо различно от познатото до момента;
  • Активност, приспособимост и визия за успеха. Тези качества са достатъчни за успеха на един стартъп екип. Тяхното наличие ще привлече инвеститори и финансова подкрепа от страна на венчър капиталисти и бизнес ангели.

Кои са източниците на средства за старт ъп компаниите?

Бизнес ангели, фондове за рисков капитал, акселератори – това са все източници на финансиране за стартъп фирмите. Важно е да уточним, че всяка финансова инжекция отнема на собственика част от собствената му компания, тъй като финансовата помощ се предлага под формата на дялово инвестиране, т.е. инвестиция срещу дял от фирмата. Всеки инвеститор става съсобственик, което изисква внимателно да се подбират източниците на капитал.

Разглеждайки ги поотделно, трябва да разграничим източниците на финансова помощ според начина, по който предлагат финансиране. Така например акселераторът помага за реализацията на новата идея, като освен финансиране на даден проект осъществява менторски програми, целящи да подпомогнат бързо развитие на компанията чрез споделяне на опит или осигуряване на работно място в инкубатор.

Бизнес ангелът може да бъде голяма инвестиционна компания или един човек – инвеститор, който поема финансирането в началния стадий от реализирането на идеята и по този начин става причина за успеха и разрастването на компанията. Фондовете за рисков капитал насочват своите средства към компании с голям потенциал за бурно развитие в следващите няколко години, а вниманието им се фокусира върху фирми, опериращи в сферата на технологиите и биотехнологичната индустрия.