Какво е нужно за създаване на фирма в България?

създаване на фирма в БългарияТова, което е нужно за създаване на фирма в България е най-вече желание за финансова независимост, добра бизнес идея и свободна ниша, в която новосъздадената фирма да се развива и печели. Друго нещо, което със сигурност ще ви бъде нужно, ако сте решили да се включите в икономическия живот на страната е доверен партньор, който да се заеме с юридическата страна на въпроса, а именно – регистрирането на вашата фирма.

Не мислете, че вписването в Търговския регистър е лесна задача. Дори създаването на Едноличен търговец е специфична процедура, свързана с изготвяне на редица документи, а да не говорим за учредяване на капиталово дружество от типа ООД, ЕООД или АД. Полагането на правната основа на вашата фирма е от особено значение за успеха на бъдещата ви дейност. Ето и в резюме какво е нужно за регистрация на фирма, като документи, стъпки и процедури.

Регистрация на капиталови дружества

Преди да регистрирате дружество с ограничена отговорност е необходимо да знаете какъв ще бъде броят на собствениците на дружествения капитал. Ако възнамерявате да бъдете едноличен собственик на своята фирма, то правната ѝ форма може да бъде само ЕООД. Дружествата които се учредяват от най-малко двама съдружници е възможно да се впишат единствено като ООД в Търговския регистър. Ето и стъпките по изготвяне на документите, които трябва да внесете в Търговския регистър, за да регистрирате своята фирма:

 • Откриване на набирателна сметка и внасяне на дружествения капитал. Посоченият в Търговския закон минимум на капитала е 2лв. При по-висока стойност на капитала се внасят най-малко 70% от общия му размер;
 • Плащане на държавна такса за регистрация;
 • Получаване на платежно нареждане от банката за внесен капитал на дружеството и платена държавна такса – то се прилага към останалите документи за вписването;
 • Изготвяне на съгласие за приемане на управление и нотариално заверен образец от подписа на управителя – спесимен;
 • Изготвяне на учредителен акт за ЕООД и дружествен договор при ООД, в който се вписват: име, седалище и адрес на управление на дружеството; имена и лични данни да управител/съдружници; предмет на дейност; размер на капитала, а също и стойността на вноските на всеки един от съдружниците – при ООД.
 • Свикване на Общото събрание на съдружниците, на който се изготвя протокол, съдържащ дневния ред и взетите от учредителите решения – това е валидно за дружества тип ООД. При учредяване на ЕООД решението се взема с учредителен акт, подписан от собственика на капитала;
 • Решение за назначаване на управител. Това най-често е собственика на капитала при ЕООД, докато при ООД за управител се назначава съдружник или външно лице;

Всяка от посочените до момента стъпки представлява процедура от която произтича изготвянето на документ, с който фирмата ще бъде вписана в търговския регистър. Надлежно изготвените документи се внасят с подаване на заявление по образец А4 в Търговския регистър, заедно със следните декларации:

 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, с която се потвърждава истинността на заявените обстоятелства. – Тя трябва да носи подписа на управителя;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР, подписана от управителя, с която се декларира, че всички документи са предоставени от заявителя;
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ) – касае забрана на конкурентна дейност;
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ, с която се удостоверява, че управителят отговаря на изискванията на закона.

Така подготвените документи се входират в Търговския регистър, като това може да стане на място или по електронен път, чрез електронен подпис. В рамките на няколко дни органът по вписванията издава решение за регистрация или мотивиран отказ за вписване.