Какво е необходимо за регистриране на фирма по ДДС?

Условията и процедурите, свързани с регистриране на фирма по ДДС са обсъждани многократно, но въпреки това, за голяма част от фирмите, Законът за данък добавена стойност си остава сравнително неясен като материя, ползи и стъпки по неговото изпълнение. Това е причината болшинството от данъчно задължените лица да използват услугите на специалист, когато се стигне до прилагане на разпоредбите, свързани с този закон, поради което няма да се впускаме в подробни разяснения относно самата процедура. Тук ще отделим внимание на условията, сроковете и причините за отказ за регистрация от страна на компетентните органи.

Кога са налице условия за регистрация по ЗДДС?

регистрация по закона за ДДСРегистриране на фирма по ДДС може да бъде задължително или доброволно. Процедурата може да се премине непосредствено след създаване на фирмата, когато предметът на нейната дейност го налага, или когато дружеството иска да ползва регистрацията като данъчен кредит. По тази процедура, като цяло няма ограничения и законът позволява на всички данъчно задължени лица, за които не са налице условия за задължителна регистрация да се възползват от правото си да извършат доброволна регистрация.

Условията за задължително регистриране са следните:

 • На задължителна регистрация подлежат всички данъчно задължени лица, извършващи облагаеми доставки на стоки и услуги, които са установени на територията на страната;
 • Задължителна е регистрацията за данъчно задължени лица, извършващи облагаеми доставки на стоки и услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя. Отново е налице условието, лицата да са установени на територията на страната.
 • Регистрацията по ЗДДС е задължителна за всички данъчно задължени лица, чийто оборот достига или надхвърля облагаемият минимум от 50 000 лв за последните 12 последователни месеца.

Срокове, свързани с ДДС регистрацията

Тъй като времето е деликатен фактор за болшинството фирми, опериращи на родния пазар, ще обърнем специално внимание на сроковете, свързани с регистрирането по Закона за данък добавена стойност.

Срок за задължителна регистрация при достигане на минималния праг от 50 000 лв

Данъчно задължените лица, които са достигнали или надвишили облагаемия оборот от 50 000 лв за последните 12 последователни месеца, следва в 14 дневен срок след настъпване на данъчното събитие да подадат заявление за регистрация по ДДС в териториалната служба на НАП по местоживеене – когато става въпрос за физически лица и еднолични търговци и в териториалната дирекция на Агенцията по приходите по регистрация на субекта – когато се касае за големи данъкоплатци и осигурители.

Срок за издаване на Акт за регистриране по ЗДДС

 • В седем дневен срок от постъпване на заявлението, органът по приходите следва да извърши проверка относно основанията за регистрация. След приключване на проверката, отново в седем дневен срок, органът по приходите издава акт, с който извършва или обосновано отказва да извърши регистрирането.
 • Съгласно чл. 101, ал. 6 от ЗДДС, когато са налице особените хипотези на чл. 176а, срокът за извършване на проверката се удължава до 30 дни.
 • За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Причини за отказ на регистриране по ДДС

Наредбата сочи за основание за отказ следните условия:

 • Когато лицето заявител не може да бъде открито на посочения за кореспонденция адрес;
 • Когато данъчно-задължено лице промени адреса за кореспонденция и не уведоми за това органите по приходите, съобразно реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • Когато данъчно-задълженото лице системно не изпълнява своите задължения по този закон;
 • Когато данъчно-задължено лице има публични задължения,чиято обща стойност надхвърля тази на неговите активи, намалена с неговите задължения;
 • Когато лицето не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • Когато данъчно-задължено лице не предостави или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен в случай, че документите са изгубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (в сила от 01.01.2013 г.).

Случаите, в които Компетентната служба по проходите отказва да извърши регистрация по ЗДДС са рядкост, но въпреки това, такава вероятност съществува.