Кои са необходимите документи за регистрация на ЕООД?

регистрация на фирма ЕООДТехническата и юридическата част на една регистрация на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност) не са особено сложни като процедура и това кара много хора да се заемат сами с тази важна стъпка. Лицата, които нямат възможност или желание да ползват юридическа помощ, могат да пристъпят сами към процедурата, като сме длъжни да предупредим, че по този начин поемат известен риск, който може да постави лошо начало на тяхната бъдеща стопанска дейност.

Какви документи ще ви бъдат необходими за регистрация на ЕООД?

Документите, които ще трябва да подготвите преди да пристъпите към същинската дейност – внасянето им в съответния административен орган съвсем не са малко. Можете да изтеглите списък с цялата документация, която ще ви бъде нужна от сайта на Търговския регистър или да се доверите на информацията, която ние ви предоставяме.

Първата стъпка, която трябва да предприемете е откриването на разплащателна банкова сметка, като имате свободата да изберете финансовата институция, чиито услуги ще ползвате. Документите, които банката ще изиска от вас са:

 • Учредителен протокол;
 • Дружествен договор;
 • Решение за назначаване на управител.

На място ще трябва да разпишете предоставен от банката образец от подпис, след което ще можете да пристъпите към откриването на набирателна сметка на името на дружеството, да внесете таксата, определена от закона (минимум 2 лв в този случай) и да изискате бележка за внесен капитал. След преминаване на тази процедурата, можете да пристъпите към събиране и изготвяне на нужната документация.

Ето и нужните документи за регистрация на ЕООД, които ще трябва да подготвите и предадете:

 1. Бележка за внесен капитал, издадена от банката;
 2. Съгласие за поемане на управление и спесимен, представляващ образец от подписа, нотариално заверен и подписан от управителя на дружеството;
 3. Учредителен акт, който съдържа:
 • Име, седалище и адрес на управление на дружеството;
 • Имена и лични данни на съдружниците;
 • Име и лични данни на управителя;
 • Предмет на дейност;
 • Размер на капитала.
 1. Учредителен протокол;
 2. Решение за назначаване на управител, взето от едноличния собственик на капитала;
 3. Заявление по образец А4 –  може да се намери на сайта на Търговския регистър заедно с указания за попълване;
 4. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя;
 5. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР, с която се декларира, че всички документи са представени от заявителя с подпис от същия;
 6. Декларация по чл. 142 от Търговски закон (ТЗ), касаеща забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя;
 7. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, с която управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Отново се подписва от управителя;
 8. Заявление (Д1) за запазване на фирма, което не е задължително. Онлайн, в сайта на Търговския регистър можете да направите справка дали избраното от вас име е свободно и може да бъде използвано;
 9. Лиценз или позволително, в случай че дейността на дружеството го изисква;

 

Необходимо е да се посочи в учредителните документи при вписване на дружеството, че то е в процес на учредяване.

Колко време ще отнема процедурата?

Времето, което ще ви отнеме физическото подаване на документите за регистрация на ЕООД e около 2-3 дни, което се счита за същинската работа по задействане на процедурата за вписване на дружеството. Времето, което ще ви отнеме набирането и попълването на бумагите е относително и зависи от вашата компетентност и умения.

Ние не препоръчваме да се заемате сами с тази задача, тъй като таксите, които специализираните фирми и кантори изискват за една такава операция не са особено големи, а с тяхна помощ си спестявате евентуални грешки и ценно време, което можете да насочите към стартирането на своя успешен бизнес.

Предупреждаваме също да не се предоверявате напълно на готовите образци на документи за регистрация на ЕООД, които можете да намерите в интернет. Ако използвате такива е добре да се консултирате със специалист за коректността на всеки образец.