Доброволен финансов одит на фирма – причини и ползи

Един финансов одит на фирма може да бъде задължителен или да се направи по желание, като и в двата случая се следва строго регламентирана процедура, която има за цел да потвърди достоверността на данните, посочени в годишния финансов отчет на съответните структури – търговски предприятия и юридически лица с нестопанска цел.

Кога независимият финансов одит е задължителен?

одит на фирмаСубектите, подлежащи на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор трябва да отговарят на следните критерии:

Всички предприятия, независимо от правната им форма подлежат на независим одит, когато към края на текущия отчетен период (31-ви декември) са надвишени показателите по два от следните критерии:

 • Балансова стойност на активите – 2 млн.лв;
 • Нетни приходи от продажби – 4 млн.лв;
 • Средна численост на персонала за текущия отчетен период – 50 души.

Предприятата, които подлежат на задължителен независим финансов одит, независимо дали са налице горните показатели са:

 • Акционерни дружества ( АД );
 • Еднолични акционерни дружества ( ЕАД );
 • Командитни дружества с акции ( КДА );
 • Всички предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 • Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 • Други предприятие задължени със закон.

Какви ползи носи доброволният финансов одит?

Голяма част от стопанските структури в страната се възползват от услугите на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит, дори когато за тях не са валидни критериите за задължително одитиране. Тези фирми и предприятия инвестират собствени средства, да за се възползват от предимствата, които една такава операция ще им донесе, а именно:

 • По-висока сигурност относно истинността на ГФО;
 • Преценка на рисковете и ефектите, свързани с данъчната политика, водена от структурата, а също и нейната ефективност;
 • Защита на контролната система от измами, злоупотреби и грешки.

Независимият финансов одит, също така дава възможност за задълбочен анализ на следните фактори:

 • Ефективност на счетоводния екип, изготвящ годишните финансови отчети;
 • Важна информация за реалното финансово състояние на структурата;
 • Рентабилност на информацията, изготвена от счетоводния екип/отдел.

Каква е процедурата при доброволен финансов одит на фирма?

Като процедура, доброволният одит не се различава по нищо от задължителния, освен по това, че в процес на работа, независимият одитор се съобразява с конкретните изисквания на структурата, която го е наела. Въпреки това, при изпълнение на процедурата, одиторът е задължен да следва международните одиторски стандарти, с което гарантира коректното изпълнение на услугата, а също и достоверността на изготвения доклад.

В повечето случаи одитът има за цел да потвърди или опровергае уместността на прилаганата счетоводна политика, а също и да докаже чрез външна проверка ефективността на работа на счетоводния екип. В тези случаи ръководството на структурата може да насочи одитора към специфична част от финансовите отчети, където са вероятни неточности или отклонения от реалната ситуация.

Всеки доброволно извършен независим финансов одит има потенциал да открие съществени отклонения и неточности във финансовия отчет на структурата, които биха могли да носят сериозен риск от бъдещи административни санкции. Чрез една подобна доброволна операция могат да се установят неволно допуснати грешки, които да се коригират навреме, но също така и умишлено посочени неточности, с цел, кражби, злоупотреби и измами.