Какво е нужно да знаем за агенция по вписвания Търговски Регистър

търговски регистърТермините агенция по вписвания, търговски регистър, вписване и т.н. касаят абсолютно всички фирми в България. Създаването на единен административен орган, който да се занимава с регистрацията на всички стопански структури в страната беше една много полезна за икономиката ни инициатива. Целта на тази реформа беше да се улесни стартирането на бизнес начинания у нас, както и да се ограничат корупционните практики, които значително оскъпяваха и бавеха процедурите.

Преди повече от десетилетие, съществуващата практика за търговска регистрация премина от фирмените отделения на окръжните съдилища в ръцете на Агенция по вписванията. Със създаването на Търговския регистър се обособи единна централизирана информационна система, представляваща електронна база данни за всички законово съществуващи в страната икономически  структури, като търговски дружества, еднолични търговци, производствени предприятия, частни финансови институции и др., както и за свързаните с тях обстоятелства.

С кои процедури се занимава Търговският регистър?

Търговският регистър се занимава с основните аспекти, покриващи дейността на фирмите в България – от тяхното създаване до обособяване на прозрачна финансова отчетност и заличаването им след прекратяване на дейност. Ето и в резюме част от дейностите, с които занимава Търговския регистър под шапката на Агенция по вписванията:

Вписване

Основна част от процедурите, свързани с ТР е вписването на търговци и клонове на чуждестранни търговци, опериращи на територията на страната, както на свързаните с тях обстоятелства. Чуждестранни лица също имат право да извършват търговия на територията на страната след надлежно вписване в Агенция по вписвания/ търговски регистър. Вписване, заличаване и обявяване са процедури, извършвани въз основа на заявление по образец, което се предоставя от системата на ТР.

Обявяване на годишни финансови отчети

Всички търговци, за които е предвидено по закон да обявяват своите годишни финансови отчети го правят чрез Търговския регистър, като спазват процедурите и сроковете, предвидени за целта, в зависимост от предмета на дейност, правния статут и т.н. Публикуването на ГФО се извършва въз основа на заявление, съдържащо: данни за търговеца/заявителя, а също и подлежащия на обявяване отчет, както и документите, удостоверяващи неговото приемане заедно с подпис на заявителя. Задължението за обявяване на финансовите отчети е уредено в Търговския закон.

Вписване на промени в обстоятелствата на дружествата

Всички промени, свързани с обстоятелствата на дружествата се вписват в централния регистър към Агенция по вписванията, в това число: смяна на собственик или управление, преобразуване на дружества, заличаване и др. За целта отново се подава заявление по образец, придружено от изискуемите по закон документи.

Предоставяне на цялата база данни на ТР срещу платена такса

Като единна и централизирана информационна система, Търговският регистър дава достъп до цялата база данни, съдържаща се в него или до части от нея, като за целта се заплаща дължимата държавна такса. По този начин всеки може да направи справки за дружества и предприятия, регистрирани на територията на страната, включително се осигурява право на автоматизиран достъп чрез абонамент до информация, касаеща промяна в обстоятелствата, като заличени вписвания, обявени актове по регистърни дела на търговци и т.н.

Трудно е в един толкова кратък материал да обобщим цялата дейност на Агенция по вписвания – Търговски регистър. Това е административният орган, с който ще работите от самото създаване на своята фирма, от който ще черпите важна информация и чрез който ще изпълнявате законовите разпоредби, когато указаният ред го налага. Със създаване на тази важна институция, фирмите в България вече разполагат с всички предпоставки за бързо и успешно реализиране на всички свои бизнес идеи.